Vanuit Europa is geld beschikbaar gesteld voor verduurzaming, waarbij het isoleren van woningen een optie is. SAM vindt dat dit geld ook voor isoleren gebruikt moet worden. Bij de raadsvergadering van donderdag 4 maart is een motie van SAM, samen de VVD, aangenomen waarin we het College vragen bij het kabinet aan te dringen in het EU-herstelplan Recovery and Resilience Facility een ambitieus isolatieprogramma voor woningen op te nemen. Hierdoor kan met de middelen uit het herstelplan een slag gemaakt worden in woningisolatie. Lees hieronder de bijdrage van Hanna van der Werff met bijbehorende motie. 

In de discussie over duurzaamheid en energie, wordt er vaak gesproken over een andere wijze van energie opwekken, middels wind, zon en inmiddels weer kernenergie. Het is een flinke discussie, waar we ook lastige keuzes in moeten maken in de toekomst. Als je het over energie en besparen hebt dan heb je het over de trias energetica. Deze term is overigens niet nieuw en komt al uit 1979.

 1. Beperk de energievraag;
 2. Energie opwekken met minder CO2;
 3. Zo efficiënt mogelijk omgaan met fossiele brandstoffen.

Het is een driestappenmodel. Je moet het in deze volgorde doen. Alleen andere energie opwekken is niet genoeg, eerst de vraag beperken. In onze gemeente zijn er echter veel huishoudens met energiearmoede. Dit betekent niet dat er gas lekt of de stroom hapert. Maar mensen zijn een groot deel van hun inkomen kwijt aan energielasten, dat is energiearmoede. Dat gaat voor eengroot deel ook om particuliere huiseigenaren. De reden achter de energiearmoede is over het algemeen een slecht geïsoleerd huis waardoor er veel energie verloren gaat. Bij mij thuis wordt dit stoken voor de vogels genoemd.

Deze mensen kunnen bij stap twee beginnen (duurzame opwek) met een warmtepomp of zonnepanelen maar dan blijft het energiearmoede. De warmtepomp is niet efficiënter meer en je hebt meer zonnepanelen nodig dan bij een goed geïsoleerd huis. Isoleren moet altijd de eerste stap zijn. In de Leeuwarder Courant hebben we gelezen dat dit behoorlijke investeringen kan bedragen, die zich wel terugbetalen in comfort en waarde van het huis maar te hoog zijn om via de energierekening terugverdient te worden.

Er is vanuit Europa geldt beschikbaar voor verduurzaming, waarbij ook het isoleren van een woning een optie is. Dit moet echter in het noordelijke overlegverband wel aan de orde worden gebracht. Laten wij als gemeente ons hard maken dat er in onze regio gelden beschikbaar komen om huiseigenaren en woningbouwcorporaties te ondersteunen in het isoleren.

Lees hieronder de ingediende motie. 

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 28 januari 2021.

In behandeling nemende een motie vreemd aan de orde van de dag;

Overwegende dat

 • Isolatie een maatregel is in de energietransitie waar men geen spijt van krijgt, die bovendien goed is voor het comfort van woningen, een lagere energierekening én goed is voor het milieu;
 • Er binnen de gemeente Waadhoeke relatief veel huishoudens zijn waarbij een groot deel van het inkomen op gaat aan gas en elektra, ook wel energiearmoede genoemd.
 • Er in het Europees herstelplan programma’s zijn opgenomen omtrent renovatie en duurzaamheid.
 • Wij ook in Waadhoeke kunnen profiteren van de Europese gelden voor woningrenovatie.

Constaterende dat

 • De motie Segers/Klaver de regering verzoekt een nationaal isolatieprogramma te ontwerpen;
 • De Europese Commissie op 14 oktober 2020 haar renovatiegolfstrategie heeft gepubliceerd en het verdubbelen van de woningrenovatie als belangrijke pijler ziet voor economisch herstel;
 • Nederland vanuit de Recovery and Resilience Facility van het EU herstelplan een envelop van €5,6 miljard ontvangt waarvan minimaal 37% besteed moet worden aan duurzaamheid;
 • Deze eerder genoemde strategie kan leiden tot het aanscherpen van Europese regelgeving met betrekking tot het verduurzamen van woningen;
 • Nederland uiterlijk in april 2021 een herstelplan moet indienen bij de Europese Commissie voor de  Recovery and Resilience Facilityen dat de Europese Commissie lidstaten uitnodigt om het verduurzamen van woningen op te nemen in dit herstelplan.

Verzoekt het College om:

 1. Er bij het kabinet op aan te dringen om in het herstelplan (uiterlijk in te dienen april 2021) een ambitieus isolatieprogramma voor woningen op te nemen zodat met de middelen uit de Recovery and Resilience Facility een slag gemaakt kan worden in woningisolatie;
 2. Er via Gedeputeerde Staten bij OP Noord op aan te dringen om het verduurzamen van woningen en maatschappelijk vastgoed op te nemen in de aanpassingen van de lopende en toekomstige operationele programma’s;

En gaat over tot de orde van de dag