Bezite an bibletheek St.-Anne

SAM Waadhoeke waar in de persoanen  fan Annet Neudorfer en  Haije Stellingwerf op bezite by Ali Bronger – bibletheek St-Anne.

Ali Bronger is al meer as dartig jaar ferbonnen an de bibletheek en is de spin in ’t spinrâg der, om ’t soa maar ’s te sêgen. De oorspronklike funksy fan ‘n bibletheek is deur de jaren hine och soa feranderd. Naast ’t útlienen fan boeken het de bibletheek him ontwikkeld as maatskaplik, soasjaal sintrum der’t ferskaidne aktiviteiten plakfine en houwen worre.

Ok het de bibletheek ‘n ondersteunende funksy foor mînsen die’t help norig hewwe bij de digitale snelweg na de overhyd toe. Saken as DigiD, belastings, rijbewiis ensoa. kinne hier regeld worre met help fan Ali en hur kollega’s.

Deur abonneminten ôf te slútten kinne skoalen gebrúk make fan de kinnis fan leeskonsulinten en ondersteunen bij ‘t lezen en ontwikkeling fan kinnis. Met leerkrachten fynt gau ’s overleg plak over ’t halen fan doelen fan de groepen, maar ok op individueel gebied wort help ferliend, Befoorbeeld bij disleksy. Dernaast worre in de bibletheek kursussen geven foor kompjoeterlessen en Nederlânse taalkursussen foor ânsstaligen. As nijste aktiviteiten binne ‘t repaircafé en de dorpskamer ontwikkelings die’t ok op ‘t gebied fan soasjale aktiviteiten ‘n belangrike rôl speulen gaan.

As lêste aktiviteit wort ok nag de rôl fan Ali bij stichting Bildts Aigene noemd. ’t Argyf fan de ouwe Bildtse dorpen lait hier opsloegen en worre hier ok aktiviteiten houwen fan ‘t hoeden en noeden fan ‘t Bildt.