Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat! 2017 is een jaar geweest waarin we vooral met ons zelf bezig waren. Hoe moet het allemaal in de nieuwe gemeente? We hebben het antwoord nog niet. Maar op bepaalde onderdelen begint de trein te lopen! We maken voortgang. Vanaf dit moment gaan we daar meer aandacht aan besteden op onze site. En het is fijn dat je kan beginnen met een goed bericht.

SAM is blij met het advies over het armoedebeleid. Wij zijn het eens met de door het college vastgestelde doelen. Hieronder vallen onder andere het voorkomen van financiële problemen, een goed vangnet om kwetsbare burgers financieel te ondersteunen en het opheffen van financiële belemmeringen om deel te nemen aan activiteiten.

Wat er nog meer gaat gebeuren dan in het verleden is het samenwerken van gebiedsteams en de dienst sociale zaken en werkgelegenheid, Onze wethouder Boukje Tol was enthousiast over het mede onder haar leiding tot stand gebrachte beleid.

Vanuit de fractie zijn nog wel verbeterpunten aangegeven. Sjoerd Simon Kuipers vindt dat er nog een tandje bijgedaan mag worden als het gaat om ontschotten. Er zijn heel veel beleidsinstrumenten. Hij wil toe naar één plan, één budget en één regisseur. Dan doe je recht aan de doelstelling van de decentralisatie. Bundel de middelen, maak een regeling! Dat kan veel bureaucratie schelen. Dus simpeler en meer geld voor het probleem dan voor de administratie van de uitvoerders. En dat moet opleveren: ook veel minder schuldenproblematiek. Alles wat meedoen in de weg staat opruimen!

Een ander punt dat genoemd is door Hanna van der Werff, is de hoogte van de eigen bijdrage in de zorg. Dit leidt tot zorgmijden. Heb daar oog voor.

Naar verwachting zal de gemeenteraad in maart een definitief besluit nemen op het armoedebeleid.

Wim Hokken, raadslid SAM Waadhoeke.