Raad 16 april 2020

Op 16 april vergaderde de raad voor de eerste keer digitaal. Het was wennen. Niet altijd was bij iedereen de verbinding optimaal. En dat was jammer. En dat gold natuurlijk ook voor zo’n eerste keer vergaderen zonder echt zicht op elkaar. Je praat in de leegte tegen een scherm. Maar we hebben intussen geleerd. Volgende keer zal het beter gaan.

Ik pak de belangrijkste punten uit de agenda:

Het ambitiedocument Omgevingswet
Door een raadswerkgroep is dit document opgesteld. In dit document hebben wij vastgelegd hoe we als raad tegen de omgevingswet aankijken. We willen dat de uitgangspunten van nabij besturen, de dienstverleningsvisie sturend zijn voor de insteek naar de wet toe. Behalve dat, we zijn van mening dat de gemeente toe moet kunnen groeien naar een nieuwe pro actieve rol waarin initiatieven vanuit de samenleving worden ondersteund. Dat vraagt zowel binnen de politieke als ambtelijke organisatie nog een forse cultuurverandering. We bouwen aan die verandering en nemen daar de tijd voor.
Het ambitie document werd breed omarmd en ongewijzigd vastgesteld.

Startnotitie op weg naar een bodemvisie
Het digitaal vergaderen zat ons dwars bij dit punt. Ik was woordvoerder en dat ging niet goed. Het voorstel bestond uit 2 delen, 1 geef ons een krediet en 2 een notitie. Het krediet was geen probleem, maar de notitie was niet helder in wat we zouden krijgen als die zou worden vastgesteld. Mijn idee was: ga akkoord met het krediet en neem de notitie ter kennisneming aan maar stel hem niet vast. We hebben al een paar keer als raad geconstateerd dat we geen besluiten moeten nemen die niet scherp geformuleerd zijn. Tot mijn verbazing stonden we daarin alleen. En dan verlies je het moment, misschien ook wel door de eenzaamheid van het digitaal vergaderen.
Dom.
Uiteindelijk hebben we maar voor de startnotitie gestemd, maar volgende keer moeten we (en vooral ik, want ik ben de schuldige) scherper zijn. Geen bloed aan de paal, maar toch..
Scherper omdat ik vind dat de raad geen stukken moet vaststellen waarvan de opbrengst ongewis is en buiten de beinvloedingswereld van de raad ligt. Daar moeten we meer handwerk voor verrichten als er weer zo’n notitie wordt aangeboden. Andere partijen even mee nemen, misschien het college vooraf informeren. We houden het er maar op dat het een gevolg is van het gebrek aan fysiek contact.

Kinderburgemeester
We zijn akkoord gegaan met de evaluatie kinderburgemeester. Een goede zaak. En we gaan het voortzetten. Ik geloof heilig in het belang van kinderen meer betrekken bij beleidszaken. In mijn vroegere werk heb ik mogen ervaren hoe kinderen waardevolle adviseurs kunnen zijn met een volstrekt onverwachte, maar vaak zinvolle inbreng. Of het nu gaat om de bouw van scholen, de inrichting van speelveldjes, we moeten ze horen. Ik hoop dat het besluit om akkoord te gaan met de evaluatie van de kinderburgemeester zal bijdragen aan een Waadhoeke waarin nabij besturen en kinderen vanzelfsprekend zijn.

Bestemmingsplan Minnertsga
In Minnertsga was er enige commotie over het bestemmingsplan Stasjonsstrjitte 10 en 12 a.
Een hoveniersbedrijf wil zich vestigen op de plek van het oude jeugdhonk. Vanuit de omgeving waren er enige bezwaren. Sommigen meenden dat hun woongenot zou worden aangetast bij vestiging van het bedrijf.
SAM is daar met een delegatie gaan kijken en heeft vastgesteld dat door de vestiging van het bedrijf het totale gebied een beter aanzien zal krijgen. Uiteraard heeft de verplaatsing van het bedrijf een lange geschiedenis die teruggaat tot in de oude gemeente, maar ook met diepe wortels in het dorp zelf. Oranje Nationaal heeft in een ledenvergadering besloten het gebouwtje te verkopen aan de hovenier. Wat ons als SAM betreft: een goede deal met daardoor voldoende basis in de lokale gemeenschap.
Wij hebben dan ook voor het plan van het college gestemd. Gemeentebelang zag het anders. Die hebben tegen gestemd. Zij zagen daar mogelijkheden voor woningbouw i.p.v. een hoveniersbedrijf.
Vreemd overigens omdat in alle visiestukken over Minnertsga woningbouw op een andere locatie is voorzien en die locatie nog lang niet volgebouwd is.

herstructurering Linthorst Homanstraat (oude Ford garage)
De hele raad heeft voor de bouw van een appartementencomplex gestemd op de locatie Linthorst Homanstraat. Wij vonden het een goede oplossing voor een rotte kies die de intussen al lang leegstaande garage geworden was. Bovendien is er de indruk dat er behoefte is aan appartementen in Franeker.

En natuurlijk waren er nog andere punten zoals bijvoorbeeld de begroting van de dienst sociale zaken. Die begroting is besproken en besloten, maar het zal duidelijk zijn dat de begroting door de crisis volstrekt achterhaald is.
De raad ging akkoord, maar we zullen nog forse wijzigingsvoorstellen voor de kiezen krijgen.

Een tweetal andere zaken is naar een volgende vergadering doorgeschoven, te weten de cultuurnota en en de tussenbalans van 2 jaar college. Daarover een volgende keer vast meer.