Eindelijk. Het zou wel eens de laatste digitale raadsvergadering kunnen zijn. Daar zijn we blij om. Donderdag 28 mei vergaderden we nog een keer digitaal met behulp van zoom. Een niet onomstreden programma, maar bij ons werkte het fantastisch. Ondanks dat het goed werkte, was het geen pretje.

Collega Bart van Wijk werd een keer de vergadering uitgegooid net als 2 collega’s van andere fracties en alle drie moesten zich weer moeizaam een plek op het vergaderscherm heroveren. Zo gaat dat in de digitale wereld. SAM was niet compleet. Collega Tjeerd Cuperus (SAM) moest helaas vanwege ziekte ontbreken. Verder ontbrak Hendrik Terpstra (VVD) vanwege een vreugdevolle gebeurtenis, want dat is de geboorte van een nieuwe wereldburger altijd. Van deze plek af: van harte.

Maar toen de burgemeester vastgesteld had dat we behoudens de beide afgemelde collega’s echt aanwezig waren door iedereen luid en duidelijk present te laten zeggen, begon de vergadering.

En de vergadering begon met het vaststellen van de agenda. Normaal een hamerslag, maar dit keer had Douwe Kamstra een voorstel namens de gehele raad het voorstel over het agendapunt biodiversiteit actieplan van de agenda af te voeren. De reden was tweeledig. Enerzijds waren de schriftelijke reacties op het voorstel in een schriftelijk afgedaan kernteam aanvankelijk niet bij de raadsstukken gevoegd en behalve dat was volstrekt onduidelijk wat het college met die opmerkingen gedaan had, en anderzijds vonden wij dat dit voorstel zich niet leende voor een digitale behandeling. Je moet elkaar kunnen zien, er moet interactie zijn bij zo’n zwaar onderwerp. Het onderwerp komt volgende vergadering terug. Het is voor SAM wel een punt waar we actie op willen zien. We hadden ons ook goed voorbereid. We wachten even af.

En dan verder een selectie van de wel behandelde punten.

Jaarstukken gemeente

De jaarstukken van de gemeente. Wat doen we het goed, riep de raad in koor. En wat zijn we blij met een goedkeuring van de accountant. Het stuk was goed geschreven, leesbaar zeiden sommigen zelfs, er was een overschot en dat maakt iedereen blij. Natuurlijk werden er ook wel een paar kritische kanttekeningen gemaakt door vooral Gemeentebelangen en SAM. Maar met alle kritiek (of is aandachtspunten misschien een betere omschrijving?) blij, dat vooral. Gemeentebelangen vroeg zich bij monde van Douwe Kamstra af of de noodzakelijke bijraming voor de pensioenen van de wethouders echt pas zo laat bekend was. Sjoerd Simon (SAM) vroeg zich af of en waarom er niet is afgeboekt op Waddenglas en Franeker Zuid. Behalve dat had hij nog wel wat kritische opmerkingen over toekomstige investeringen waar geen geld voor was, maar dat nam niet weg dat het ook bij de beide criticasters vooral juichen was.  En dat is goed zo. De rekening laat zien wat we gedaan hebben. En of we het ermee eens was of niet, als de raad iets besloten heeft, dan wordt dat een rechtmatige uitkering. En we constateerden dat e.e.a. conform de eerdere besluitvorming was. De politieke strijd, de verschillen dat komt wel naar voren bij de begroting. Zo gaat dat.

Wethouder Caroline de Pee gaf netjes antwoord. En tevreden werd de rekening raadsbreed vastgesteld. Zonder stemming.

Woonvisie

Een volgend punt waar ik even stil wil bij staan is de woonvisie.

De woonvisie is vastgesteld na een langdurig en goed verlopen inspraak programma. Kernteams, kernsessie, mooie rapportages. Dat heeft wethouder Nel Haarsma knap gedaan. Dat merkte je ook bij de behandeling. Er was geen echte kritiek. Wel waren er veel vragen om ons te (blijven) informeren over de voortgang. We kregen niet op alles antwoord, maar we zitten er allemaal zo bovenop dat ik geen moment bang ben dat wij te laat meegenomen zullen worden.

In de kern behelst de visie: we gaan in Waadhoeke nog maar heel weinig nieuwe woningne bouwen. Dat heeft te maken met onze bevolkingsopbouw. Aan de andere kant moeten we een enorme transformatie doormaken. Onze bevolking wordt ouder en zal daardoor mogelijk andere woonwensen krijgen. Een trap zal voor velen een onneembare hindernis worden. Dus hoe gaan we de huizen aanpassen aan de veranderende omstandigheden? Tegelijkertijd krijgen we de verduurzamingsslag van onze woningen. In 2050 is Nederland van het gas af, en hoe gaan we dat doen.

Wim Hokken van SAM gaf aan dat Waadhoeke besloten had in 2040 energieneutraal te willen zijn. Dat betekent dat we nog een jaar of 20 hebben om onze 20.000 huizen aan te passen. Dat zijn 2 enorme opgaven, levensloopbestendig maken van onze woningvoorraad en de verduurzaming. Dat wordt lastig als je die processen gescheiden blijft oppakken. Iets dat in de huidige college aanpak zit. Hij riep daarom op om een gezamenlijke projectorganisatie op te zetten vanuit beide specialismen. Anders wordt het chaos. We zullen erover denken, zei  wethouder Haarsma. Maar eerst komt het warmte transitieplan. Dat kan waar zijn, maar daar kunnen we niet op wachten, schrijf ik hier maar op. In de duurzaamheidsagenda zullen wij dit opnieuw inbrengen. Want hoe je warmtebron ook zal worden (biogas, elektriciteit, stadsverwarming goed) isoleren, dat moet altijd.

Vanuit het CDA en Gemeentebelangen werd ook nog gevraagd om dorpsbelangen meer en beter te betrekken bij de planning van nieuwbouw. Wethouder Haarsma had daarover een mooi nieuwtje. Er is een team gevormd in het gemeentehuis dat de dorpen en wijkraden gaat bezoeken om met hen op basis van factsheets te kijken hoeveel en wat voor soort woningen nodig zijn om de leefbaarheid te garanderen. Mooi idee. Binnen 2 jaar hoopt zij alle dorpen en wijken te hebben gesproken.

De VVD had (samen met GB en CU) in totaal 4 moties ingediend. De discussie verliep zodanig dat de indiener, Joke Osinga, het gevoel had dat haar moties overbodig waren geworden omdat de punten die zij wilde maken in de discussie voldoende gehonoreerd waren.

En opnieuw werd er een voorstel raadsbreed vastgesteld.

Einstein klas

Het was intussen al laat geworden. Maar ook over dit agendapunt moest door iedereen de loftrompet worden geheven. Een mooie verantwoording, vond Anita Mast van gemeentebelangen van een mooi project. Dat vond ook Joke Osinga.

Geweldig hoe interdisciplinair wordt samengewerkt, zei Hanna van der Werff. En wethouder Boukje Tol (SAM) nam de lofzang graag en met genoegen in ontvangst. Het was dan ook haar project.

Marrekrite

En van Einstein naar de Marrekrite, dat is een kleine stap. Ze hebben veel in kas. Dat werd verzucht. Is dat wel nodig? Kanttekeningen die vast gevoed zijn door het bericht in de Leeuwarder Courant dat de gemeente Leeuwarden op zoek is naar geld. En daarbij dachten ze aan de Marrekrite. Met name Sjoerd Simon Kuipers en Emile Vogels waren de vragers. De wethouder legde uit dat de reserves voor een groot deel vastzitten in steigers en damwanden. Zij vond het niet slim geld uit de pot van de Marrekrite te halen. En dat vonden we allemaal.

Begroting Sociale Dienst

En verder. Er was nog een grote begroting. Die van de sociale dienst. Een begroting die door de Corona crisis nu al achterhaald is.

Anita Mast was blij met de middelen voor sociale recherche. Hanna van der Werff was erg enthousiast over de plannen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ze hoopt dat die plannen na de crisis snel worden opgepakt. Ze vond wel dat er veel management binnen de dienst aanwezig was. Kan daar eens naar gekeken worden.

Wethouder Boukje Tol was blij met de positieve waardering. Over het management valt het een en ander te zeggen. Wat reken je ertoe, er waren veranderingen, is een teamleider management of niet? Bovendien waren er veranderingen, vertrek, ziekte etc.. Ze zal er eens naar kijken.

Om half elf tikte de wethouder de vergadering af. Drie uur vergaderen, vierkante ogen. Allemaal moe. En dat was toch anders bij de gewone vergaderingen. Dan was er even een drankje, nootje en een praatje.