Een impressie van de raad van 31 oktober 2019 met vooral de begroting, parkeren in Franeker, een rotte kies in Okkingahiem en nog veel meer, maar over dat meer maar weinig. De begroting is tenslotte het belangrijkste document in de gemeente.

Het was mooi weer donderdag. En dat was aan de stemming in de raad te merken. Een mooie begroting, goed gedaan, degelijk beleid, dat waren de kwalificaties vanuit de raad.

In sommige Friese gemeentehuizen gaat het er dezer dagen anders aan toe. Bezuinigen en minder van alles en daar bovenop: hogere belastingen. Nou ja, de belastingen gaan bij ons ook wat omhoog. Maar het grote korten op het sociaal domein, dat is bij ons niet aan de orde. En toch werd er voortdurend gewaarschuwd van nu gaat het nog goed, maar… Donkere wolken. En dan doelde men op het sociaal domein. De kosten daarvan lopen de spuigaten uit. Ook bij ons in Waadhoeke.

Met donkere wolken hebben wij van SAM niet zoveel. Wij kijken liever naar de zonzijde van het bestaan. Allways looking at the bright sight of life…..en bij een donkere wolk ga je aan de slag om de zon weer binnen te halen. Dat was in essentie de bijdrage van Sjoerd Simon Kuipers namens SAM aan de begrotingsraad. Veel goede suggesties en vooral meer banen voor mensen die geholpen moeten worden aan een baan.

Wij hebben de begroting degelijk genoemd. Wel is er nog steeds onzekerheid over de ontwikkelingen in het sociale domein. Middelen zijn beperkt denk aan jeugdzorg, beschermd wonen. Gemeenten moeten gezamenlijk een vuist maken om ervoor te zorgen dat zij voldoende middelen krijgen van het Rijk voor de uitvoering van onze taken. Wij doen dit meestal via de achterdeur maar de ‘grote vier’ (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht) nemen altijd de voordeur.

We hebben ambities maar voorzichtigheid is en blijft geboden.

Speerpunt sociale domein

Ga door met de vernieuwingsslag bij de Jeugd. Onderzoek nieuwe samenwerkingsverbanden waarbij ieder zijn werk goed kan doen en dat wij elkaar niet in een bureaucratische wurggreep houden.

Ga verder met de ingeslagen weg met het verder moderniseren van armoedebeleid, schuldenproblematie. Heb vooral zorg voor de inwoner en richt je aandacht niet op de instanties.  Zoek naar nieuwe vormen (kredietbank, eigen inzet, bewindvoering).

Organisatie /  huisvesting:

Een 45000 plus gemeente vereist ook een gemeentelijk apparaat dat daarbij past.

Toon lef.

Zorg ervoor dat de komende jaren in dat apparaat geïnvesteerd wordt. Zorg dat u niet afhankelijk bent en blijft van externen. Dat is niet goed voor een lerende organisatie en uiteindelijk ook niet voor de gemeenteportemonee

Voorzitter in de commissie is toegezegd dat u een onderzoek doet naar de toekomstige huisvesting van onze sociale dienst. Onze dank hiervoor. Dat wachten we af, met grote belangstelling.

Ook een belangrijk speerpunt is Duurzaamheid

Naast ondernemend en sociaal willen wij ook een duurzame gemeente zijn. Dit is best complex en ingewikkeld. Laten wij blijven zoeken hoe wij die grote opgaven kunnen oppakken, maar focus daarnaast ook op de kleine dingen die morgen al kunnen. En doe het vooral samen. Grote tegenstellingen / hakken in het zand werken vertragend en zijn niet effectief. En we hebben snelheid nodig.

Maak afspraken met woningcooperatie voor het verder verduurzamen van hun woningvoorraad.

We ontwikkelen beleid voor de verduurzaming van de private woningvoorraad.

Maak gebruik van de mogelijkheden die financiele instellingen bieden. Zij willen graag investeren in bijv. het verduurzamen van de woningen. De extra rente lasten kan je dan financieren met de lagere energielasten (slimme constructie). Geldt ook voor ons maatschappelijk vastgoed. College ga hier mee aan de slag.

Economie en participatie

Tijdens de commissie behandeling hebben wij al aandacht gevraagd voor het zoeken van aansluiting bij de vier grootste gemeenten van Friesland die al samenwerken op economisch beleid. Dat is belangrijk omdat wij van mening zijn dat wij mee moeten spelen als het gaat om de aanpassing van onze  samenleving aan nieuwe eisen. Als je niet mee aan tafel zit, dan blijven alleen de van de tafel vallende kruimels over.

Grote wens: 150 mensen aan het werk en daarvoor een motie:

De afgelopen periode hebben we het redelijk gedaan als het gaat om participatie. Maar wat SAM betreft is nu de tijd rijp voor een extra inspanning boven op het bestaande beleid. Een kwestie van alle hens aan dek. Wat zou het mooi zijn voor onze samenleving – en natuurlijk vooral voor die inwoners – als er nog een grotere groep aan de slag kan. Dat is niet alleen goed voor de inwoners, maar het is ook goed voor de portemenee van Waadhoeke. En natuurlijk moeten we er naar streven het te doen met de middelen die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt.

Dit Bloem (CU) was blij dat het meerendeel van de neuzen de zelfde kant op stond. En Bert Vollema (FNP) sprak zijn waardering uit voor de begroting. Blij met de coordinator duurzaamheid. Hij wil wel – nu op de helft van de raadsperiode – dat de ambities uit het collegeprogramma worden opgepakt. Hij wees op de dienstverlening. Die kan beter. Hij wees erop dat er een grote groep is van mensen die niet zelfredzaam zijn. Verder zijn er nog wat torenhoge ambities als het gaat om de toren in Franeker en de toegankelijkheid daarvan.

Voor het college was het daarna makkelijk. Ze waren blij met de waardering van de raad. Wethouder Caroline de Pee had nog een aardige mededeling over de F4. Er waren contacten gelegd t.a.v. aansluiting bij het initiatief van Waadhoeke. Meepraten op de eerste rij is voor SAM belangrijk.

 En de moties:

De Einstein klas werd omarmd en later ook unaniem door de raad door instemming met de  motie aangenomen.

De bijdrage aan de kringloopwinkel werd door Jan Dijkstra stevig verdedigd. Het is een bijdrage aan circulair, geen winstoogmerk en op 2 plekken een winkel met een forse werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De raad volgde hem daarin en de moties over dit onderwerp werden afgestemd.

De motie over 150 extra banen van SAM en VVD werd teruggetrokken toen wethouder Boukje Tol de harde toezegging deed dat de raad in april een onderzoek naar de baten en lasten van een dergelijk onderzoek gepresenteerd zal krijgen. Tevens zal dat vergezeld gaan van een uitvoeringsplan. Als het college een motie overneemt, dan hoef je niet meer te stemmen. Dat was bovendien wel handig omdat getalsmatig de steun voor de motie in de raad onzeker was. Het gaat SAM in dit soort gevallen om het resultaat. In overleg met de VVD trokken we hem in.

De nieuwbouw van de school in Winsum is een onderwerp dat afgewogen moet worden in een breder perspectief. De wethouder zegt toe open het gesprek met alle partijen te gaan, dus ook met het bestuur in Winsum. Daarmee vervalt de motie.

Wethouder financien Caroline de Pee was blij met de vele positieve opmerkingen. Ze wees op de enorme begroting, 127 miljoen, dat is niet niets. En we zijn in control en dat is positief voor een nieuwe gemeente. Maar desondanks zullen we moeilijke keuzes moeten maken.

Het is jammer dat de noodzakelijke uitbreiding van personeel van de organisatie niet helemaal kan worden doorgevoerd. T.a.v. het sociaal domein, we maken een vuist naar Den Haag, maar in eigen huis zoeken we ook naar mogelijkheden. T.a.v. de F4, is er een handreiking gedaan. De samenwerking op economisch gebied zal worden versterkt. Dat is niet gratis. Onze afdeling economische zaken is klein in de vergelijking met de andere gemeenten.

Nel Haarsma zegde nog toe met de suggesties van SAM aan de slag te gaan zoals bijvoorbeeld de verduurzaming via de woningcorporaties, de dorpshuizen.

Andere onderwerpen op de agenda.

{arkeervisie

Onderdeel van die visie was de aankoop van het voormalige Schlecker-pand in Ockingahiem. Met de visie was niets mis. Die werd breed omarmd. Bart van Wijk deed het college een compliment voor de wijze waarop de visie is opgesteld.

Van de aankoop van het Schleckerpand was niet iedereen even gecharmeerd. De VVD was tegen en vond de koop erbij gesleept. Wethouder De Pee vond dat het verstandig was de rotte kies weg te halen nu zich een mogelijkheid voordeed. Daarmee overtuigde ze de raad.

Vanuit de inspraak over dit onderwerp kwam naar voren dat er rondom de Hertog een grotere blauwe zone moet komen. Het college zegde toe daar naar te kijken.

De woonplek van de burgemeester

De burgemeester verhuist uiterlijk begin 2020 naar Waadhoeke. We moesten toch nog even goedkeuren dat ze tot dat moment buiten Waadhoeke woont.

En verder, er waren nog heel veel punten op de agenda. Het ging over integriteit (een verordening), een kruimelgevallen lijst voor zaken die zonder raad door het college kunnen worden besloten, vergunningen en jaarstukken openbaar onderwijs etc..

Politiek op dit moment niet de meest spannende zaken. Het waren hamerslagen.

Hoewel, bij het onderdeel jaarstukken openbaar onderwijs vroegen verschillende fracties naar de kwaliteit van het onderwijs. De vraag van SAM ging over de kwaliteit van de jaarstukken. De begroting van Elan gaf naar ons idee niet helemaal een getrouw beeld van de werkelijke stand van zaken in het schoolbestuur. De voorzieningen voor met name onderhoud in de begroting waren niet op orde. Dat is een punt van zorg. De wethouder moet dat meenemen in het overleg met het schoolbestuur en zorgen dat het er volgend jaar beter uitziet.

Wim Hokken – Raadslid SAM Waadhoeke