Raadsvergadering 6 februari 2020

Een raadsvergadering met een korte agenda die afgesloten werd met de behandeling van een tweetal moties. Maar voor die moties moest er eerst nog een klap gegeven worden op een aantal vergaderstukken. Ik pak de belangrijkste punten er even uit.

De veiligheidsregio Fryslân
De veiligheidsregio heeft meer geld nodig. Geld voor de versterking van de organisatie die ten dele onderbezet is, en deels zich moet aanpassen aan vernieuwde wet- en regelgeving. De veiligheidsregio houdt zich bezig met onze veiligheid. Brandweer, maar ook bijvoorbeeld de GGD maken deel uit van deze organisatie. Uit onderzoek blijkt dat er meer geld nodig is voor de bedrijfsvoering. Er is sprake van onderbezetting en daardoor komen taken in het gedrang. Bij de stukken zaten stevige onderzoeken die de noodzaak bevestigden om in deze organisatie te investeren. Voor Waadhoeke betekent dit nogal wat. De bijdrage gaat stapsgewijs omhoog van € 4.3 miljoen nu naar € 4.8 miljoen in 2023.
Onze fractie heeft enig onderzoek gedaan, contact gezocht met andere gemeenten en zijn op basis van onderzoek en overleg tot de conclusie gekomen dat we geen keuze hadden en niet anders konden doen dan voorstemmen. Dat deed de hele raad.

Wijziging Algemeen Plaatselijke Verordening
We hebben zonder opmerking als raad voor deze wijziging gestemd. En toch was het wel een dingetje in de fractie. Moeten we het arsenaal aan regels maar blijven uitbreiden? SAM houdt niet zo van regels en sinds we Waadhoeke zijn, groeit onze APV in omvang. Wordt Waadhoeke veiliger van meer regels? Wij denken van niet. Aan de andere kant zien we ook dat onze burgemeester regels nodig heeft om te kunnen optreden tegen – de wijziging betreft het bestrijden van bv. motorbendes – verboden criminele organisaties.
In de fractie hebben wij het belang van de veiligheid dus voor laten gaan boven de wens om met minder regels te regeren.
Kennelijk hebben de andere fracties dezelfde afweging gemaakt. Een hamerslag van de voorzitter leidde ons naar het volgende punt.

Interbestuurlijk toezicht
Er zijn kanttekeningen bij de uitvoering van een aantal wettelijke taken gemaakt door de provincie, maar die betroffen vooral zaken die al in de planning zaten, zoals bijvoorbeeld het rioleringsplan. Dat plan is al door de raad behandeld en ligt nu ter inzage, en zal daarna definitief worden afgehamerd. Een punt van de rode lijst. Het college had op alle punten van kritiek een goede reactienota geschreven. Dus werd het een hamerslag.

En tenslotte: 2 moties
Er lagen 2 moties vreemd aan de orde van de dag. Vreemd aan de orde van de dag betekent dat het om moties gaat, die niet voortkomen uit een punt op de agenda.

Motie 1: het uitnutten van kansen van de energietransitie.
De eerste motie kwam van de VVD, mede ingediend door CU, Gemeentebelangen en die betrof het uitnutten van de kansen van de energietransitie. Een motie waar wij als SAM positief naar keken. Ook wij vinden dat het college moet denken in kansen, niet “nee, tenzij”, maar “ja mits”. Tot zover konden wij de motie steunen. We hadden wel moeite met het dictum van de motie. Het college zou positief moeten besluiten op zaken waar ze positief over dachten. En dat voor 1 maart.

Wat werd daarmee bedoeld? Betrof het aanvragen? Betrof het verzoeken om informatie? Het zou onwerkbaar zijn voor het college. En wij hebben ook de verantwoordelijkheid te zorgen voor besluiten van de raad die uitvoerbaar zijn. SAM houdt niet van populisme.
Wij hebben in de raad van de wethouder de toezegging gekregen dat hij daar waar het even kan zal meewerken aan initiatieven, maar binnen de grenzen van de afspraken in het collegeprogramma. Dat betekent dat wij als raad niet op de stoel van het college willen zitten. Tegelijkertijd hebben we ook ingebracht dat wij van het college daden willen zien. Daden die spoedig zullen volgen op de uitgangspunten notitie duurzaamheid. Een notitie die kort na deze vergadering in een kernsessie zal worden besproken.

Motie 2: het voedselbos in Ouwe Syl
Door Gemeentebelangen was een motie opgesteld over het trage verloop van het voedselbos in Ouwe Syl. Die motie had qua intentie onze steun, maar wij vonden de motie nutteloos. Door onze fractie waren al eerder schriftelijke vragen gesteld over het proces rondom het voedselbos. Wij vonden toen ook dat het anders moest.
De beantwoording van de vragen vonden wij niet voldoende. Naar aanleiding daarvan is er overleg op het gemeentehuis geweest met wethouder Dijkstra en kregen wij een toezegging dat het bos nog dit jaar van start zal kunnen gaan. Dat vonden wij genoeg. In het debat over de motie hebben wij hem dat nogmaals gevraagd.
En dan komt weer de motie om de hoek waarin gevraagd werd:
● de gemeente zou voor 1 maart een verzoek bij staatsbosbeheer moeten indienen
● daarna zou linea recta een verzoek bij de provincie (kapvergunning) moeten worden ingediend
Wat is de zin van al die haast? Na 1 maart is er echt maanden lang geen kap van bomen mogelijk. Broedende vogeltjes genieten een stevige bescherming. Kap zou op zijn vroegst in het najaar mogelijk zijn. De toezegging van de wethouder vinden wij dan ook voldoende. En natuurlijk zullen we hem aan zijn toezegging houden om dit dossier voortvarend op te pakken.

En tot slot, nadat de burgemeester de vergadering had afgehamerd, was er even een momentje waarin Douwe Elias of liever: een schilderij van Douwe in het zonnetje werd gezet. Douwe had een fantastisch en uniek schilderij gemaakt voor de raadszaal. Het schilderij biedt een blik op de daken van de huizen achter zijn atelier. Tjitte Piebenga – wie kent hem nog? – had een gedicht geschreven over de daken waar Douwe op uitkeek. En Douwe Elias droeg het voor bij de onthulling.

Tjitte, de beste dichter van Fryslan, zei Hannah Ludwig altijd. En dan volgde heel vaak het verhaal van de vijf dichtbundels die ze ooit van Tjitte in een Londense boekhandel had gekocht. “Zo groot was tie, Wim. In Engeland hadden ze zijn gedichten in een boekhandel.” En haar verhalen verveelden nooit. Ze was net als haar echtgenoot, een bijzonder mens. Tjitte was behalve dichter ook schoolmeester, op de Grewelschool in Leeuwarden. Hannah had ik leren kennen als PvdA wethouder van Franekeradeel. Beiden zijn helaas overleden.