Korte impressie van de gemeenteraadsvergadering van 7 mei 2020

Opnieuw verzamelden zich de hoofden van de raadsleden van Waadhoeke zich op een
scherm om besluiten te nemen. Het heeft iets surrealistisch. Vierkantjes die een vierkant
vullen met in elk vak een opgesloten hoofd.
Een raad die begon met het vaststellen van de agenda.
Op de agenda stond het onderwerp Kleasterwei Tzummarum. Voor de mensen die dit niets
zegt: er wordt al meer dan een decennium strijd geleverd tussen buren. De gemeente is
daarin partij geworden door conflicten over het (handhaven van het ) bestemmingsplan en
eigendom.
Het college had ons gevraagd het onderwerp van de agenda te halen i.v.m. nieuwe
ontwikkelingen. De nieuwe ontwikkeling betrof het feit dat er nader onderzoek wordt
ingesteld door de provincie naar deze zaak. Heeft de gemeente wel terecht vergunningen
afgegeven?, althans dat is een van de onderzoeksvragen.
Met onafhankelijk onderzoek waren wij als SAM niet ongelukkig. Dus wat ons betreft een
goed voorstel van het college en dat vonden alle raadsleden. Zo gaan de dingen soms door
een besluit van een hogere macht. Het betekende wel dat we 3 insprekers naar huis konden
sturen. Er was immers door het besluit het agendapunt van de agenda te halen geen
voorstel meer waarop kon worden ingesproken. En de 3 insprekers waren gekoppeld aan
het agendapunt. Dankzij de digitale vergaderwijze hoefden ze om weer thuis te komen
alleen de computer uit te zetten.
We zullen de insprekers vast terug zien.
Maar er was nog wel een andere inspreker. Mw. Jansma had zich gemeld met zorg voor
daklozen met mogelijk Corona. Haar zorg werd opgepakt en er worden met haar verdere
afspraken gemaakt.
Voorafgaand aan de echte vergaderpunten had wethouder De Pee nog een mededeling:
Het voormalige gemeentekantoor in Menaam is intussen (zo goed als) verkocht en zal t.z.t.
in gebruik worden genomen door woonzorg.
Behalve dat verwacht ze op korte termijn ook mededelingen te kunnen doen over het andere
gebouw in Menaam dat op dit moment leeg staat.
En verder: ik wandel er maar even met zevenmijlslaarzen doorheen. Het was allemaal niet
zo spannend.
De cultuurnota kreeg zijn beslag. “Kultuer yn Waadhoeke, mei-inoar meitsje we it mei”. De
ondertitel van de nota. Aan de hand van de thema’s ontdekken, meimaitsje en doarre &
dwaan wil het college inzetten op behoud en versterking van het huidige cultuuraanbod. De
nota is uitvoerig besproken in een eerder kernteam. Ook toen was Haye Stellingwerf
namens SAM al tevreden over de nota, dat herhaalde hij nog een keer toen het punt op de
agenda stond. Mooie nota, mooi proces. En dat vonden alle sprekers.
Puntje was wel de “tussenbalans coalitieakkoord”. Het college meende er goed aan te doen
een stuk uit te brengen om halverwege deze collegeperiode de balans op te maken, te laten
zien wat er al gerealiseerd is.
Op zich vind ik dat een mooi gebaar, zo’n verantwoording. Het college vindt dat het goed op
weg is. En dan moet je wegen: is het glas halfvol of halfleeg? De oppositie heeft niet
gereageerd op dit agendapunt. De reden was dat zij vinden dat het digitaal debatteren over
dit onderwerp geen recht doet aan het onderwerp. En zij zullen deze tussenbalans
meenemen bij de behandeling van de kadernota.
Het niet reageren van de oppositie vind ik toch een beetje een gemiste kans. Nu waren het
de fractieleiders van de coalitie die stuk voor stuk een goed gevuld glas voor zich zagen. En
daar is vast ook wel wat tegenin te brengen. In de bijdrage van Sjoerd Simon Kuipers
werden de verworvenheden zoals het sociaal beleid, het armoedebeleid genoemd, maar
werd voorzichtig – dat weer wel – toch ook gewezen op de uitdagingen, zoals duurzaamheid,
onderwijsgebouwen, het zwembad die nog voor ons liggen. Door het ontbreken van het
debat met de oppositie bleef het allemaal wat lauw. Dat is jammer. Want als we van de
midterm review een traditie gaan maken, dan kan dat een impuls geven aan het debat, maar
ook aan verrijking van de politieke cultuur in Waadhoeke. Volgende periode: bij de
collegevorming meteen afspreken dat halverwege de periode zo’n verantwoording wordt
ingepland!
En dan de RES Fryslân. Een op zich belangrijk agendapunt. Fryslan moet een bod doen aan
het rijk over de hoeveelheid duurzaam op te wekken energie. Het bod van Fryslan is – om
het voorzichtig te zeggen – conservatief. We bieden aan wat we nu al opwekken. Dus
problemen kan dit bod niet oproepen.
Toch reageerden bijna alle partijen op het bod. De VVD ging bij monde van Hendrik Terpstra
diep in op de energievraag nu en in de toekomst. Hij betwijfelde de verwachte besparing,
maar gelooft dat de vraag naar energie zal blijven stijgen. Dat doet het al jaren, en dat zal
naar verwachting zo blijven. Tegelijkertijd plaatste hij vraagtekens bij all electric als panacee
voor alle woningen.
Zijn prognose van stijging van het elektriciteitsgebruik werd door SAM onderschreven bij
monde van Wim Hokken. En ook wij denken dat lang niet alle huizen gebaat zijn bij een all
electric oplossing. (samen met Haye Stellingwerf bereiden wij ons voor op de
duurzaamheidsdiscussie).
Maar omdat wij een stijging van de elektriciteitsconsumptie door bedrijven en particulieren
zien, deden wij een oproep aan de wethouder verder te kijken dan het aanbod in de RES en
meer mogelijk te maken waar het even kan. Behalve de stijging van het energiegebruik
denken wij ook aan de relatie tussen duurzaam opwekken en minder gas uit de bodem
halen. Vergeleken wij het bod van Fryslan met dat van andere provincies zoals Groningen,
maar ook Utrecht (die laatste provincie met een hoger bod in een provincie met minder
grondoppervlak en dubbel zoveel inwoners) kan het heel veel beter in Fryslan. Wij vinden
ook dat bestaande molens een slag hoger zouden moeten kunnen en dat de uitbreiding van
dorpsmolens moet worden gestimuleerd. En natuurlijk: wij weten ook dat de provincie een
blokkade opwerpt tegen de bouw van molens, maar blokkades zijn er om te slechten.
De bijdrage van Gemeentebelang was zoals verwacht als Klaas Roodenburg het woord
neemt. Klaas denkt dat molens meer energie kosten om te produceren dan dat ze
opleveren. Daarom was tie tegen.
En de hele fractie van gemeentebelang volgde hem daarin. Dat is toch wel bijzonder. Als
gemeentebelangen als geheel dergelijke standpunten inneemt tegen duurzame energie, dan
plaatsen ze zich buiten het debat en zal het in de komende periode moeilijk worden met hen
een coalitie te vormen. Het zou goed zijn als ze zich bezinnen op hun positie in het
duurzaamheidsdebat.
De wethouder neemt, zoals vaker, alles mee.
Want met zijn allen – met uitzondering van de fractie van gemeentebelang – gaan we
akkoord met het voorstel in te stemmen met het RES voorstel.
En dan, heel belangrijk voor de inwoners van Rie! We hebben als raad een krediet
beschikbaar gesteld voor de sloop van de gymzaal. De sloop van zo’n simpel gebouw kost
nog een flink bedrag: € 87.000. Van dat bedrag is € 11.000 nodig voor het afboeken van de
waarde die nog in de boeken stond.
Weer een rotte kies minder! En dat vinden we fijn.
En met dat destructieve besluit over de gymzaal Ried bereikten we ook het agendapunt
sluiting, en zetten we onze computers uit.
Digitaal is alleen. Gezamenlijk napraten, nu even niet.
Wim Hokken