Vrijdagochtend werd ik wakker met een rot gevoel. Ik heb er maar een blog van gemaakt over het voorstel biodiversiteit. Dan ben je het maar kwijt. En toch, je wilt ook dat onze leden en andere belangstellenden een verslagje krijgen van wat er in onze raad speelt.

U kunt overigens ook het beeldverslag van de vergadering bekijken. Gister was het misschien het aankijken waard. Dat moet u zelf maar weten. Misschien dat u op beeld iets van de spanning ziet die wij donderdagavond voelden bij de behandeling van het voorstel biodiversiteit.

Het was onze eerste, fysieke raadsvergadering sinds de uitbraak van het coronavirus. De raadszaal was over de kop gegaan. Iedereen op afstand van elkaar, pijlen op de grond, toilet begeleiding als je moest. En toch blij dat we elkaar weer echt zagen. Het knalde meteen. Waadhoeke ontwaakt. Het werd tijd. De eerste twee jaar waren we bezig met harmoniseren, nu ontdekken we de verschillen. Het hoort bij het groeien van de gemeente naar volwassenheid.

Dat is een lange inleiding. Meestal laat ik de voorzitter de vergadering openen, verzucht iets over de duur van de vergadering en ga dan over naar de punten die mij van belang lijken voor onze lezers. Vandaag moest ik – ondanks dat blog – nog even uitblazen en dan komen er als vanzelf woorden op het scherm van mijn beeldscherm.

Maar goed, ook donderdag opende de Marga Waanders de vergadering. Vertelde ons dat Tjeerd Cuperus helaas nog niet in staat is onze vergaderingen te bezoeken (ook van deze plaats af: we hopen dat het je snel weer beter gaat) en begon de agenda af te werken door de agenda vast te stellen. Redelijk vooraan stond het vragenuur. Hiervoor meldde zich een tweetal raadsleden, Adrie Weiland van Gemeentebelangen beet het spits af. Zij vroeg of er een regeling kan komen voor dorpshuizen die ook in het kader van de corona crisis mogelijk in de problemen kunnen komen.

Wethouder De Pee was duidelijk. Nu niet. We moeten eerst meer weten over hoe die sector geraakt wordt, bovendien is het niet verstandig een sector er uit te lichten.

Daarna stelde ik namens SAM een aantal vragen over  het maaibeleid. We hadden als SAM een klacht gehad van een inwoner van Sint Annaparochie over het maaien van het Henk Hornstra plantsoen. Ook hadden we een klacht over het maaien in het Franeker Bos en langs het Filosofenpad.

De wethouder had een mooi antwoord. In het Henk Hornstrapark is met beleid gemaaid op een manier die maakt dat het park ook in de toekomst aantrekkelijk blijft. Hij legde dat overtuigend uit. Gelukkig maar, jammer dat de klager toen hij zich bij het gemeentehuis meldde met dit verhaal die uitleg niet kreeg.

Gelukkig zegde wethouder Dijkstra ons toe dat de organisatie de dingen beter gaat uitleggen via infobordjes bij bermen, in parken en sociale media. Kortom, hij gaat de communicatie verbeteren. En dan heeft zo’n vraag toch zin naar de toekomst toe, want wij zullen de wethouder aan zijn toezegging houden.

Bij het Filosofenpad had het beter gekund. De wethouder gaat zijn best doen om te voorkomen dat het nog eens fout gaat. Wethouder Dijkstra was overtuigend in zijn beantwoording. Omdat ik toch over dit onderwerp bezig was, vroeg ik maar meteen of de wethouder ook eens bij de provincie aan de bel wil trekken. Langs de provinciale wegen is het maaibeleid om te huilen. Ook dat beloofde hij. Waren we blij mee.

En dan kom ik eigenlijk direct bij het onderwerp van die avond: het biodiversiteit actieplan. Vooraf aan de vergadering meldde zich mevrouw De Bie. Mevrouw is initiator van het Elfsteden Bijenlint Fryslan. Zij hield een warm pleidooi voor een goed biodiversiteitsbeleid. Na haar had ook Froukje de Boer (eerder al heeft zij actie gevoerd voor meer groen) een warm pleidooi voor dit belangrijke thema.

Daarna was de politiek aan het woord.

Het begon met Haaye Hoekstra (Gemeentebelangen). Hij zat vol ideeën, hield een warm pleidooi voor meer biodiversiteit. Daarbij had hij wel een andere invulling van het programma voor ogen dan in het collegevoorstel. Hij vond het geld voor stinzenplanten niet goed besteed en dat kon op een andere manier beter. De ene suggestie volgde op de andere. Hij zat aardig op de SAM lijn zoals wij die in de schriftelijke reactie op het plan voor het kernteam hebben gegeven, liever meer geld naar bomen, struiken en het beter onderhouden van de bestaande gemeentelijke bosjes. En omdat hij het anders wilde: niet akkoord met het voorstel om 700.000 euro beschikbaar te stellen.

Daarna kregen we Jochem Jan Zijlstra (CDA). Op de hem kenmerkende wijze las hij zijn verhaal voor. Het is Coronatijd. En dan past het niet om geld uit te trekken voor biodiversiteit, dat was in ieder geval de strekking. Hij schatte in dat anderen nog wel op het rentmeesterschap zouden wijzen, maar dat wierp hij van zich. Er kwam nog veel op ons af en dan moeten we niet te veeleisend zijn en ook de organisatie die kreunt onder de ‘coronawerkzaamheden’ moet niet extra belast worden. En daarop kwam hij met zijn amendement van “gij zult geen uitgaven doen voor biodiversiteit”.

En toen mochten wij. Ik heb toen Gemeentebelangen de troefkaart speelde van geen middelen naar biodiversiteit mijn bijdrage weggegooid en heb er voor gekozen het theater dat CDA en Gemeentebelangen te ontmaskeren en bij hen in te peperen dat vooral de houding van het CDA ons ten diepste kwetste. Dat kon ook makkelijk omdat wij ook een amendement hadden opgesteld gericht op dialoog. Geen dichte deuren, maar open het overleg in. Dat overleg hadden we gemist omdat de laatste kernsessie schriftelijk was gevoerd. Daar was geen dialoog gevoerd, de lijstjes van de partijen waren opgesteld en verwerkt? Nou ja. Je ziet wat er gebeurt als je niet praat.

Toen het CDA via een persbericht zijn amendement de wereld inzond, hebben wij de keuze gemaakt om via een tegen amendement de dialoog te herstellen. Maar de deur, dat voelde je in de raad, was al dicht. Er lag een deal tussen CDA en Gemeentebelangen.

Gelukkig ging Dit Bloem (ChristenUnie) met ons mee. Ze nam het CDA de maat door argumenten neer te zetten. Een van die argumenten was het rentmeesterschap, de plicht die we hebben om zorg te dragen voor een aarde die ook voor de generaties na ons leefbaar is. Bert Vollema (FNP) ging vol op het orgel. Mooi plan en dat opgesteld op basis van wat bij onze burgers is opgehaald. Akelige opstelling van het CDA. En natuurlijk steunde hij SAM.

Tja, de bijdrage van de collega van de VVD, Emile Vogels, was uiteraard volgens verwachting. Geen geld over voor een leefbare aarde. Daarin is de VVD consequent in zijn opstelling. Kunnen en willen we niet over klagen.

Een grote meerderheid stemde voor het amendement van het CDA. En dat terwijl een grote meerderheid van de raad inhoudelijk op dezelfde lijn zit. Gemeentebelangen, is in de raad tot nu toe altijd een groene partij geweest als het ging over biodiversiteit. Zij kozen ervoor de wethouder de handen op de rug te binden samen met het CDA. Weinig budget. Geen reële mogelijkheid om nog bij de begrotingsraad 2021 met een vraag om extra budget te komen.

Een ander punt, een tweetal grenscorrecties tussen Waadhoeke en Leeuwarden heeft de gemeente iets groter gemaakt. De correcties waren overeenkomstig de wensen van de bewoners. De raad besloot zonder stemming akkoord te gaan met het voorstel.

Openbare verlichting is een belangrijk thema. Het college heeft hier een beheerplan voor opgesteld. Dat plan zag er goed uit. We zijn echter niet akkoord gegaan met het plan, maar de wethouder kreeg groen licht om op de voorgestelde wijze met het beheer aan de slag te gaan. Aan het plan moet nog een hoofdstuk worden toegevoegd met betrekking tot het inhalen van de achterstand die in de voorgaande gemeenten is ontstaan bij de vervanging van palen. Volgens het plan zijn er ruim 300 palen in gebruik die ouder zijn dan de technische levensduur. En we willen wel weten of en wanneer die vervangen zijn. Het plan is vooral techniek. Ik kijk meer uit naar het beleidsplan lichthinder. Dat komt in september aan de orde. En wellicht heeft dat plan ook nog wel gevolgen voor het beheersplan licht. Er kan op het gebied van straatverlichting tegenwoordig veel. Van individuele aansturing van masten tot minder schadelijk licht voor insecten. Daar blijven we scherp op. Want SAM houdt bij alle handelen oog voor biodiversiteit.

Verder spraken we nog over de FUMO (gaat steeds beter), het plan van aanpak omgevingsvisie Waadhoeke. Nu we de omgevingswet steeds meer in duiken wordt duidelijker dat we als gemeente nog heel veel werk hebben te verzetten alvorens we de wet hebben geïmplementeerd. Voor het traject van het opstellen van de visie is een termijn uitgetrokken tot 2022. De volledige invoering zal niet voor 2029 plaatsvinden. En tot die tijd  zal er nog heel veel werk verzet moeten worden. Het bij de raadsstukken gevoegde plan van aanpak is heel leesbaar en instructief. We mogen blij zijn dat we op dit terrein goede ambtenaren hebben om ons te adviseren. Compliment voor hen!

Ook kwam er een rapport van de rekenkamer inzake dienstverlening voorbij waarbij Douwe Kamstra (Gemeentebelangen) de bereikbaarheid van het gemeentehuis weer te berde bracht. Hij pleitte voor een steunpunt in Sint Annaparochie. De raad stapte moeiteloos over naar het buitendijkse fietspad “op paad lâns it Waad”. Daar waren toch nog wel wat vragen over. Dit Bloem (CU) en Joke Osinga (VVD) hadden de nodige vragen over veiligheid, breedte van het pad, kosten. Maar uiteindelijk stemde iedereen voor dit plan.

 

Aan het einde van de avond, het was over elven, kwam er nog een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ aan de orde. Vreemd aan de orde van de dag, een rare naam. Maar het komt voort uit het feit dat de motie geen relatie heeft met een onderwerp dat op de agenda, het als het ware een vreemde eend in de bijt. Het amendement was ingediend door de VVD (en alle andere partijen) en had betrekking op de verdeling van gelden in het gemeentefonds. In de kern komt het amendement erop neer dat schapen die geschoren moeten worden liever zien dat de knipbeurt aan hen voorbij  gaat. In de ideeën over de verdeling krijgt Leeuwarden extra geld en worden de overige Friese gemeenten gekort. De overigen zijn het daar niet gelukkig mee. En dat laten ze met deze motie – die in vrijwel alle Friese gemeenten rondgaat – blijken.

En dat de hele raad niet graag gekort wil worden, dat bleek. Iedereen voor. En met dat besluit in de zak, kon de voorzitter de vergadering aftikken.

Wim Hokken, 14 juni 2020