De laatste raad voor het zomerreces. Nu de raad geweest is, weten we ook dat de raad van Waadhoeke nooit meer dezelfde zal zijn. Hendrik Terpstra (VVD) vertrekt naar Jorwert deelde hij na de raadsvergadering per mail aan ons mee en dan verhuis je formeel naar Leeuwarden en moet je de raad van Waadhoeke uit.

Toen God Jorwert verliet, ontstond daar een gat in de gemeenschap. Wij wensen hem veel succes, en we hopen dat hij het gat dat daar met dat vertrek is ontstaan, zal kunnen vullen. Het zal hem vast niet lukken, maar wat is een leven zonder uitdaging. Maar voor Waadhoeke is het jammer dat ie gaat.

Maar naar de vergadering nu: we begonnen met de benoeming van de kinderburgemeester. Onze burgemeester doet dat erg leuk. Ze zette het meisje dat de nieuwe kinderburgemeester wordt op een aardige manier in het zonnetje. De opvolgster wordt Britt Sytsma. Britt woont tussen Easterlittens en Winsum.

Daarna volgden mededelingen en vragen over de Koornbeurs, kunstgrasvelden en dan in het bijzonder de uitloop van giftige korrels, het voedselbos in Ouwe Syl en het onderzoek van de provincie als toezichthouder naar de situatie Kleasterwei in Tzummarum. Vragen en antwoorden leverden weinig nieuws op van moeilijk, lastig jaar tot we nemen maatregelen gericht op het voorkomen van uitloop. En het voedselbos, daarover hadden Haye Stellingwerf en ik ook al vragen gesteld in het vorig jaar, dat loopt zoals toen toegezegd op hoge snelheid, maar we moeten wel voldoen aan de wettelijke eisen. Tzummarum zal nog tot half augustus moeten wachten voordat het rapport van de toezichthouder bekend wordt.

Het eerste echte agendapunt was de BERAP. In de eerste BERAP legt het college verantwoording af over de eerste 4 maanden van 2020. Ondanks wat kanttekeningen was iedereen redelijk positief over de BERAP. Een van die kanttekeningen had te maken met de aanwending van de herindelingsreserve. Sjoerd Simon vroeg zich af of dat wel verstandig is, vinden we echt dat de organisatie al helemaal op orde is? Een kanttekening. En zo hadden de meeste partijen wel een opmerking te maken. En daar lieten we het bij. Met algemene stemmen werd de BERAP vastgesteld.

En moeiteloos ging de BERAP over in de KADERNOTA 2021 – 2024. Normaliter worden bij de behandeling van de Kadernota de messen getrokken. In dat document wordt voorgesorteerd naar de toekomst. Dat deden we nu maar beperkt. De reden was dat Corona alles onzeker heeft gemaakt. Maar voor de kadernota kregen eerst een aantal insprekers het woord. Zijlstra uit Baaium en mw. Joostema namens de fietsersbond bepleiten de aanleg van veilige fietsroutes. Ze wezen op de gevaarlijke situatie, de drukte, de hoge gemiddelde snelheid.

Ze hadden hun zaak goed voorbereid en hadden ons voorzien van goede informatie. En er was geen raadslid die niet wil meewerken aan veiligere fietsroutes. Puntje is het geld. En als je geen geld hebt, dan doe je een onderzoek naar de mogelijkheden en de kosten. En daar kan je cynisch over doen, maar het is de enige manier om zo’n fietspad gerealiseerd te krijgen. Het begint met een droom en de ervaring leert dat er veel papier moet worden volgeschreven voor dat de straters een fietspad kunnen aanleggen. Het komt er, ga daar maar vanuit. Of dat volgend jaar al zal zijn? We zullen zien. Er moet geld zijn, het beleidsplan verkeer zal bepalend worden.

Een beperkte kadernota schreef ik hiervoor. En Corona is schuld. En toch, ik ga maar grotendeels voorbij aan de politieke behandeling, die was niet heel serieus. Anita Mast was het namens Gemeentebelangen niet eens met bepaalde boekhoudkundige wijzigingen. En op een wat andere wijze had ook Hendrik Terpstra zijn kanttekeningen en geen zin om op alle uitgangspunten waar hij zich niet kon vinden een amendement in te dienen. Hij was daarom maar tegen de hele kadernota. Het CDA vond het een goede nota en prees zich gelukkig in de vergelijking met andere gemeenten. Sjoerd Simon Kuipers zat er niet veel anders in, maar vroeg aandacht voor het leed in onze gemeente. Er waren veel slachtoffers van Corona in onze gemeente. En ook dat was waar. Net als zijn constatering dat het goed was dat we de ontwikkellijnen hadden geïmplementeerd in de kadernota. En blij – al was het beperkt – er is een begin gemaakt met een investeringsfonds van 3 miljoen euro. Gemeentebelangen en VVD stemden tegen de kadernota. De meerderheid van de raad was voor, dus vastgesteld.

En van de kadernota sprongen we naar de duurzaamheidsagenda. De behandeling daarvan was – mede door het eerdere kernteam – een makkie voor de wethouder. Er was niet te veel kritiek, veel meebewegen met de richting van de nota. Natuurlijk, we zouden allen graag zien dat het sneller zou gaan maar, het is zoals het is. We gaan voorwaarts, maar langzaam. Op een paar punten kregen we een toezegging van wethouder Dijkstra. Hij komt terug in een kernteam met een concreet plan voor de aanpak de woningen in onze gemeente, het IHP en het maatschappelijk vastgoed. Dat waren voor ons belangrijke eisen. Dus tevreden. Voor dit moment voeg ik er maar aan toe.

En natuurlijk hebben wij na al die eerdere sessies niet gesproken over de molens, die niet mogen, over de zonneweides die ook op slot lijken te zitten. Iedereen kent ons standpunt: meer duurzame opwekking. En Fryslân heeft de deur daarvoor dicht gedaan. We krijgen nieuwe kansen, daar wachten we maar even op. Er zullen – zeker nu biomassa wordt afgevoerd (gelukkig) – nieuwe kansen komen als het eerste RES bod van Fryslân door het rijk beoordeeld is en wij een nieuwe, grotere opdracht krijgen. Dan kunnen we niet voorbij de windmolens en zullen we daar een standpunt op moeten innemen.

De agenda werd vastgesteld, niet met algemene stemmen: de VVD was tegen.

En verder: we besloten in zee te gaan met een nieuwe accountant. En daar mogen we trouwens blij om zijn. Veel grote accountantskantoren willen gemeenten niet meer als klant. Ondanks een Europese aanbesteding was er slechts 1 inschrijver! De eisen die door het rijk worden gesteld aan de accountant, het risico op aansprakelijkheidstelling is kennelijk te groot om inschrijving rendabel te maken.

Verder ontsloegen en benoemden we op voordracht van het schoolbestuur ELAN (openbaar basisonderwijs Waadhoeke m.u.v. de school in Winsum) leden van de raad van toezicht.

Losten we een potentieel gevaarlijke situatie in Menaam op door een LPG installatie op te heffen, daarvoor moest natuurlijk wel de eigenaar schadeloos worden gesteld. De verwijdering was nodig omdat het oude gemeentehuis een zorgfunctie krijgt. Voor een gebouw met een zorgfunctie geldt een hoger risicoprofiel en in dat profiel paste de LPG installatie niet. Uiteraard was iedereen voor.

Vervolgens losten we een gevaarlijke verkeerssituatie op door een bestemmingsplan te wijzigen, maakten we Herbayum mooier door op de plek van de vroegere garage de bouw van 2 woningen toe te staan en werd een vele jaren durend probleem opgelost voor rekening van de gemeente in Tzummarum op het industrieterrein Spoardykje. Een tragisch verhaal van een lokale ondernemer die het lef had een terrein net buiten het dorp te ontwikkelen tot een nu bloeiend industrieterrein. Soms gaat het goed, soms valt het tegen. Helaas ging het hier mis in de tweede fase. Maar kijken we wat daar gerealiseerd is, dan moeten we nu maar even slikken, want dat is het waard.

Het zwembad Waadhoeke in Menaldum krijgt € 45.000 subsidie om dit jaar nog open te kunnen gaan. Daar waren we allen voor op één vingertje na. Herre Hof (Gemeentebelangen) verklaarde tegen te zijn omdat hij hangt aan het oordeel van de Fumo over de veiligheid. Dat wogen de andere raadsleden minder zwaar. Bijna unaniem dus.

En als afsluiting kregen we nog een begrotingswijziging voor de kiezen.

En met de accordering van die wijziging begon het zomerreces. Een heel fijne zomer gewenst!