SAM-raadslid Wim Hokken klom weer in de pen om een impressie te geven over de raadsvergadering van donderdag 13 juni. Over onder andere de discussie over de plaatsnaamborden en woningbouw in Sexbierum en Winsum.

Ik wil deze impressie beginnen met de discussie over de plaatsnamen. Moeten ze in het Fries, het Bildts of in het Nederlands? Het college had voorgesteld de plaatsnamen niet te harmoniseren. Dus we houden de situatie zoals die voor de herindeling was: Menameradiel en Littenseradiel met Friese namen, Het Bildt en Franekeradeel met Nederlandse namen.

Bij monde van Sybe Knol werd de toon gezet. Het moest Fries/Bildts worden. Dat deed hij knap. Feitelijk ging het hem niet alleen over het al dan niet aanpassen van de plaatsnamen, maar over het taalbeleid in zijn algemeenheid. We moeten zuinig zijn op onze kleine talen.

Worden burgers in het Fries of in Het Bildts te woord gestaan op het gemeentehuis? Is de correspondentie met andere Friese overheden in het Fries?

Maar de teneur van Sybe Knol en de FNP was toch vooral: we geven niemand een keuze. Wij bepalen op basis van juridische argumenten welke naam jouw stad of dorp zal moeten dragen. En dat hadden ze keurig uitgewerkt in een amendement.

Het was Hendrik Terpstra (VVD) die met verve de juridische argumenten van de heer Knol onderuit haalde. Hij verwees naar de eerdere besluiten in de herindelingscommissie waarin unaniem inclusief de stemmen van de FNP besloten was de situatie te laten zoals het was. En die situatie was: Littenseradiel en Menameradiel hebben de plaatsnamen officieel aangepast. Op een geboorteakte van een kind uit Menaldum staat nu echt Menaam, terwijl een kind geboren in Seisbierrum, de naam Sexbierum op het officiele document krijgt.

Het was wel een mooi betoog van de heer Terpstra. Net als trouwens dat van Sybe Knol.

En toch vonden we het niets. Want hoe mooi binnen de juridische kaders, de kaders van het taalbeleid, het was toch vooral: voor, over en zonder onze inwoners. Wilden we dat niet anders???

En dan komen we bij de kern van onze aanpak. De SAM-benadering. Dit keer samen met Dit Bloem van de ChristenUnie. Want hoewel de ChristenUnie oppositie is, werken wij graag en vaak samen met onze collega van de ChristenUnie. Dat is wel mooi trouwens, we zien het steeds vaker dat we over de grenzen van de coalitie bondgenoten vinden bij wat in de traditionele zin de oppositie is. Terug naar onze SAM benadering: wij willen niet de juridische weg op. Wij gaan voor het luisteren naar de inwoners van onze dorpen en stad. Dat was de kern van onze bijdrage. Onze woordvoerder was Haije Stellingwerf.

 

Wij nimme de romte om by dit onderwerp noch ien keer tydens dizze coalitieperiode oandacht te freegjen hoe wy de taal yn kombinaasje met it uterjen op de komboarden  graag sjoche. Wy binnen der wiis op dat us gemeente de riekdom hat fan 4 talen en dat elke ynwenner deze ek bruke mei en kin. Taal is de drager fan kommunikaasje en emoasje en wurd yn elk doarp oars belibbe. It is sels sa dat de waarde fan taal troch elk individu oars belibbe wurd. Der binnen minsken die trots binne op hun taal en dat op elke manier uterje wolle. Sels op de komboarden fan it doarp. Oare minsken hechte der minder waarde oan en wolle it by it alde litte. Derom wolle wy ek dat de ynwenners bepale meie hoe ze hun doarp op de kaart sette wolle.

Yn it amendemet fan it FNP wurd dit wer oplein fan boppe en wurde we foaral twongen om de rigels te folgjen die yn it Europese hanfest festlein binne. Dan binnen neffens us richtlijnen wer gemeenten gebruk fan meitsje kinne mar noch altyd autonoom binne welke taal brukt wurd op de komboarden en yn it BAG en GBA. En dus geane wy net mei yn dit amendement. Boppedat is dit meer een taalstriid en wy wolle dat taal just as ferbiner wurkjen giet. – Haye Stellingwerf

En daarom dienden wij een motie in van onderzoek wat de burger echt wil:

Motie SAM Waadhoeke over de plaatsnaamborden

“Overwegende dat:

● Waadhoeke een gemeente is met vier levende talen en die veelvoud onze identiteit in belangrijke mate bepaalt

● Dat de plaatsnamen evenzeer onderdeel zijn van die identiteit als de vier talen zelf. Het idee hierbij is dat de plaats van het bord een hiërarchie uitdrukt. Hierdoor kan een bijdrage geleverd worden aan versterking van de eigen identiteit.

● Behalve dat wij trots zijn op onze talen en eigenheid willen wij dit ook uitdragen in de keuze van de plaatsnamen. Vanwege die eigenheid geven wij er de voorkeur aan onze burgers zelf de keuze te laten maken voor de naam van hun stad, hun dorp.

Vraagt het college om:

1. te onderzoeken hoe bepaald kan worden per dorp en stad wat de gewenste naam positie van de Bildtse/ Friese/ Nederlandse namen op de komborden is;

2. het onderzoek daadwerkelijk uit te voeren bij de inwoners naar de keuze van de positie van de Bildtse/ Friese/ Nederlandse namen op de komborden;

3. onderzoek te doen naar de kosten en gevolgen van het opnemen van Bildtse en/ of Friese plaatsnamen in het GBA en BAG waardoor ook in officiële documenten de Bildtse of Friese plaatsnamen gebruikt kunnen worden.

4. en aan de raad nog in 2019 te rapporteren over de hiervoor geformuleerde onderzoeksvragen waarna de raad een besluit kan nemen over verdere stappen.”

Onze motie werd verworpen, net als het amendement van de FNP. Jammer: maar iedere burger weet nu waar SAM staat in deze discussie: wij leggen niet op, maar vragen u! Deze raadsperiode is de discussie over de plaatsnamen gevoerd. In de volgende periode zijn er vast nieuwe kansen. Onze insteek: veranderen kan, maar van onderop!

De raad besloot in grote meerderheid te stemmen voor het collegevoorstel om de plaatsnamen niet te harmoniseren. De FNP was tegen. Als we nog even terugkijken naar de discussie: waarom steunde de FNP de SAM/CU motie niet na de verwerping van hun amendement? Is de FNP bang dat de burgers een andere keuze maken dan de door hen gewenste uitkomst?

Snel naar de andere punten in de raad die het vermelden waard waren: Aeolus in Sexbierum

In Sexbierum wordt het Aeolus terrein aangepakt. Er zullen – in fasen 24 woningen – worden gebouwd. Daar zijn we als SAM blij mee. Blij omdat de pyramide een bouwval aan het worden is. Door op het terrein woningbouw te realiseren (naast de supermarkt) is er nu de kans dit gebied te saneren. We hadden als SAM geen opmerkingen bij het plan en steunden het net als alle andere raadsleden.

Beheerplannen groen, wegen en kunstwerken

Wethouder Dijkstra heeft zich fors ingespannen. Drie forse beheerplannen. Als SAM hebben wij bij monde van Wim Hokken de wethouder gecomplimenteerd met het verwerken van groen denken in het beheerplan. Bovendien is in het plan een mooi overzicht opgenomen van de maatregelen die in de afgelopen periode al zijn genomen door het college. SAM heeft zich daar het afgelopen jaar sterk voor gemaakt. Wij zijn er blij mee.

En ik geloof dat met het beheerplan groen de wethouder een mooi startdocument heeft voor de werkgroep ecologie. Wij zijn heel benieuwd waar die werkgroep mee komt. Maar onze verwachtingen zijn groot!

Woningbouw in Winsum

Behalve in Sexbierum is er ook een bouwplan voor Winsum. Daar ligt al heel lang een bouwplan dat maar niet van de grond kwam. Wethouder Haarsma heeft ook dit plan richting uitvoering weten te brengen. Vooraf pleitte de woordvoerder van het dorpsbelang om voor het plan te stemmen. Het dorp wacht al vele jaren op een goede invulling. Die komt er nu.

We zijn blij dat de wens van het dorp door de wethouder is vervuld. Raadsbreed is steun uitgesproken.

In de zijlijn vonden nog opmerkingen plaats over het soort woningen dat daar gebouwd zouden moeten gaan worden. Zijn rijtjeswoningen passé op de dorpen? Hierbij werd verwezen naar het voorstel om ook in Sexbierum alleen vrijstaande en 2 onder 1 kappers te bouwen.

Wethouder Haarsma gaf aan dat er een voorkeur is voor 2 onder 1 kap en vrijstaand op de dorpen. Het geeft in de dorpen een mooier beeld, bovendien maakt het mogelijk woningen levensloopbestendig te maken, en zijn er veel minder parkeerproblemen op. In Winsum is overigens 1 blokje van drie opgenomen in het voorliggende plan.

Begroting Veiligheidsregio 2020

Bij de begroting worden geen zienswijzen ingediend. Herre Hof van Gemeentebelangen had over de begroting geen opmerkingen. Wel maakte hij zich zorgen over de bemensing van de brandweer. Het personeel verouderd. Hoelang zal het duren voor we een tekort aan brandweerlieden hebben.

De burgemeester vertelde dat zij zich ook zorgen maakt. Zij is hier actief mee bezig, zowel binnen de gemeente als extern. Zij verwacht dat ze op dit punt nog zullen terugkomen.

Verder was er niet zoveel het vermelden waard.

We komen voor de zomervakantie nog een paar keer terug met een impressie van de raad. Er staan zeker in juli nog een paar belangrijke besluiten op de lijst zoals de vooruitblik: waar staan we financieel, wat kunnen en willen we de komende jaren. Dat wordt belangrijk en spannend, want we zitten met grote uitgaven in de jeugdzorg, minder inkomsten vanuit het rijk en we willen nog zoveel. Daarover hebben we het een volgende keer.

Wim Hokken – Raadslid SAM Waadhoeke