Impressie raadsvergadering van 25 april. Geschreven door Wim Hokken.

Opnieuw klimt Wim Hokken in de pen en geeft een impressie van de raadsvergadering van 25 april. Met onder andere twee insprekers voor de vergadering, de startnotitie cultuur en biodiversiteit. 

Klacht over sociale dienst

De eerste inspreekster hield een verhaal dat ons als SAM-fractie pijn deed. Een mevrouw die zich inspande door een opleiding te volgen werd zonder goede reden gekort op haar uitkering. Tweehonderd euro. Dat valt mee, maar mevrouw betoogde dat het voor “het slachtoffer” gelijk stond aan drie weken eten. De reden, foutjes binnen de sociale dienst, slechte communicatie et cetera.

De burgemeester loste dit netjes op door inspreekster te  adviseren om van dit schrijnende verhaal een officiële klacht te maken.

Natuurlijk moet er onderzoek plaatsvinden, maar – vooruitlopend op het onderzoek – het bevestigt het beeld van SAM dat ons armoedebeleid ontregeld moet worden. Minder regels, meer menselijkheid.

Zorg over ontwikkeling

De tweede inspreker had een verhaal over de leegstaande apotheek bij Saxenoord. Die apotheek was daar ooit gekomen op een manier die de schoonheidsprijs niet verdient. De omwonende vroeg ons open te communiceren zodat de omwonenden niet opnieuw verrast zouden worden met een ontwikkeling. SAM is voor het betrekken van de burgers bij nieuwe plannen. Wethouder Dijkstra zegde later bij de behandeling van het bestemmingsplan toe dat hij met de omwonenden goed zal communiceren op een moment dat er nog invloed kan worden uitgeoefend.

MFC Vrouwenparochie.

Welke fractie durft een MFC niet te steunen? De ontmoeting, de leefbaarheid, allemaal argumenten en wie durft daar tegen te zijn.

De verantwoordelijk wethouder Nel Haarsma was ook erg blij voor het dorp en voor de steun in de raad. De beurs van de gemeente ging open. Het dorpshuis hoefde € 75.000 niet terug te betalen. Dat kon ook niet anders. Bouwen is veel duurder dan ooit. Dat is een werkelijkheid waar we niet omheen kunnen. Deze benadering zal ook gelden voor de andere MFC’s in de pijplijn. Het is overigens mooi dat alle fracties het belang van een MFC steunen. 

Startnotitie cultuur

Haye Stellingwerf bracht namens SAM in dat er twee belangrijke elementen zijn in de startnotitie: de harmonisatie en het beleid. En binnen dat beleid gaf hij aan dat de raad extra geld beschikbaar had gesteld voor de Koornbeurs. Daar wilde hij wel wat voor terugzien in de notitie, bijvoorbeeld de verbindende rol van de Koornbeurs naar de amateurkunst, een subsidievoorwaarde.

Los daarvan was er de vraag van begin met een visie en ga van daaruit naar het bestaande. Misschien moeten we – als we klaar zijn met de startnotitie – wel kiezen voor het loslaten van instellingen en moeten we vernieuwende keuzes maken. Joke Osinga vroeg de wethouder nog naar de planning. Haalt u die? Zij gaf daarbij vilein aan dat april nog drie werkdagen telt en volgens de eigen planning van de wethouder de eerste inventarisatie van de subsidieverlening op 1 mei moet zijn afgesloten. Wethouder Jan Dijkstra haalt de planning, zegt hij. We zijn benieuwd!

De cultuurnota gaat over een belangrijk thema. De korpsen, de koren, de toneelverenigingen zijn onmisbaar, je voelt dat wethouder Jan Dijkstra dat oprecht meent. SAM – en de hele raad – voelen dat mee. Maar het gaat niet alleen over de korpsen, het gaat ook over de “hoge” cultuur. SAM vindt dat we goed moeten onderzoeken waar we behoefte aan hebben in Waadhoeke. Er mogen geen taboes zijn. Vernieuwen als toverwoord, maar ook het moois in onze regio bewaren. Daarom blij met Sense of place, om maar iets te noemen.

Sybe Knol (FNP) gooide nog een steen in de vijver. Voor hem geen Sexbierum, maar Seisbierrum. Hij kreeg de handen niet op elkaar. De wethouder (ook FNP) hoorde het aan en nam het niet mee. Uiteindelijk stemde iedereen voor de startnotitie en Sexbierum blijft Sexbierum. En Sybe Knol – en dat vinden we best jammer – gaat na de zomervakantie naar de provincie.

Bestemmingsplan Franeker Noord en Oost

Het was niet zo spannend rondom het bestemmingsplan. Het plan was een actualisatie op basis van de liggende plannen. Vanwege de nieuwe omgevingswet wordt er niet meer groots geïnvesteerd in compleet nieuwe bestemmingsplannen. Over enkele jaren hebben we ter vervanging van de bestemmingsplannen een omgevingsplan. De mogelijk andere bestemming van de voormalige apotheek, de herbestemming van de voormalige Ford garage, die vragen nieuwe procedures en zitten niet in het geactualiseerde bestemmingsplan, procedures waarbij een ieder weer de mogelijkheden heeft van bezwaar en beroep. De inspreker van het begin van de avond, die kreeg hier zijn toezegging van tijdige informatie. Er waren enkele zienswijzen ingediend over het bestemmingsplan. De raad vond dat het college die op een goede manier had beantwoord.

Bouw nieuwe woningen Sixtuswei Sexbierum

De raad stemde unaniem in met de bouw van vijf nieuwe woningen in Sexbierum aan de Sixtuswei. Het is goed te zien in het dorp dat de nieuwbouw op gang aan het komen is. Recent zijn er woningen aan de Kade opgeleverd, nu hier aan de Sixtuswei. En er is nog meer in ontwikkeling. Een deel van de woningen is levensloopbestendig.

Biodiversiteit

De raad kreeg een startnotitie voorgelegd over een aanpak biodiversiteit. De notitie was een uitvloeisel van de vorig jaar aangenomen motie die was ingediend door Dit Bloem van de ChristenUnie. Dit maakte zich zorgen over de bijensterfte in het bijzonder en de afname van de biodiversiteit in het algemeen. En ze vond dat de gemeente daar wat aan zou moeten doen. De motie werd door een deel van de raad gesteund. Steun van een deel van de coalitie (SAM en FNP) en door een deel van de oppositie (Gemeentebelang en Christen Unie). Die gespletenheid was terug te zien in het debat. VVD was tegen en CDA terughoudend. De bijdrage van de fractievoorzitter van het CDA aan dit debat had een dubbele boodschap. ‘Ik ontken de afname van biodiversiteit niet, maar zie soorten gaan en andere komen. En niet alleen de landbouw is verantwoordelijk, maar ook bijvoorbeeld de autoruit.’ Ja, het was een moeilijk verhaal. Ik vermoed dat niemand de boodschap van het CDA kan navertellen. Anders de VVD. Gewoon tegen. Duidelijk. 

En natuurlijk vond SAM er ook het nodige van. Wim Hokken gaf aan dat SAM blij is met de notitie. We beginnen in deze startnotitie met burgerparticipatie waar het gaat om de beleidsvorming, we gaan er vanuit dat we in de uitwerking de stap naar de overheidsparticipatie gaan zetten.

Heeft SAM nog wensen?

We hebben wensen als het gaat om de snelheid. Kan er niet een slag bovenop? April volgend jaar vinden we best wel laat. Als er mogelijkheden zijn, versnel. We hebben ook wensen t.a.v. de informatievoorziening. We hebben recent informeel kunnen vernemen dat er al veel gebeurt. Die informele info was een reactie op de raadsvergadering van 14 maart. Een turbulente vergadering waarin de emoties hoog opliepen.

Maak wat er gebeurt openbaar. Geef daarbij tevens aan wat in de planning zit met termijnen. Want: we gaan aan de slag met de beleidsvorming, maar dat hoeft niet te betekenen dat het denken en handelen in die periode stopt. Tijdens de verbouw van het beleidsproces moet de verkoop gewoon doorgaan.

Een voorbeeld van concrete zaken die wij aangepakt willen zien, los van bovenstaand proces:

>> Aanpak en gezond houden dorpsbosjes. Bij elkaar hebben we enkele tientallen hectares dorpsbos. Daar is achterstallig onderhoud te doen. Uitdunnen, een gezonde opbouw maken met aan de randen struiken, misschien een open plek in zo’n bosje.

>> Pak het maaibeleid met spoed op.

>> Herplant gekapte bomen. Langs onze wegen zijn de afgelopen jaren veel bomen gekapt. Herplant!

>> Wat gaan we doen met de vele veldjes van > 500 m2 die we nu glad maaien

>> Hoe stimuleren wij dat burgers hun eigen tuinen vriendelijker inrichten?

Een boeiende bijdrage werd ook geleverd door Klaas Rodenburg (Gemeentebelangen). Klaas is een echte natuurman. Zijn bijdrage was inspirerend en ook vol zorg voor het verdwijnen van de vogels uit onze omgeving. Zijn analyse was dat het een complex verhaal is waarin ook veranderingen in ons landschap een belangrijke rol speelt. Het verdwijnen van sloten, de grondwaterstand.

En aan het eind was er grote steun voor de startnotitie biodiversiteit. Alleen de VVD stemde tegen.

Een laatste agendapunt in deze reflectie: de AED’s. Je hart zal het maar even niet doen. Een AED in jouw buurt redt levens. Gelukkig hebben we een groot aantal AED’s in onze gemeente, maar er zijn nog een paar witte vlekken waar de AED te ver weg is.

Het college wil dat aanpakken. SAM is daar blij mee, zei Bart van Wijk. Overigens, de AED’s kunnen alleen effectief zijn als er mensen zijn die zo’n apparaat kunnen bedienen. Zo ziet SAM het graag, mensen die zelf verantwoordelijkheid nemen en de gemeente die burgers ondersteunt om die verantwoordelijkheid ook te kunnen dragen. 

Wim Hokken – Raadslid SAM Waadhoeke