Raadslid Wim Hokken klom weer in de pen en brengt vanuit zijn ogen een impressie van de raadsvergadering van 27 juni. 

Hieronder een impressie van een lange vergadering van de raad. Lang, veel te lang. Maar voor de lezers hier de krenten uit de pap.

Inspreker LTO over gebiedsontwikkeling

De vertegenwoordiger van LTO, de heer Sietsma, deed zijn beklag over de voortgang van de ruilverkaveling. Het gaat voort, maar niet naar tevredenheid.

Boeren hebben, zo betoogde hij, veel land ingeleverd. Er moest ruimte komen voor meer waterberging, natuurwaarden etc. en de gemeente moest nu maar niet te moeilijk doen waar het betreft cultuurhistorische waarden in het bestemmingsplan. Anders zou het niet goed komen. Want de percelen moeten groter, er is een balans tussen enerzijds de grootte van het perceel en de waterbalans. Als we de verzilting tegen willen gaan, dan zijn er grotere percelen nodig. En cultuurhistorie, die is hier toch niet meer!

Voor een goed begrip van deze reactie:

Aan het begin van dit decennium hebben gemeenten (Harlingen&Franekeradeel) en de provincie samen met partijen zoals de LTO de kaders voor de gebiedsontwikkeling van de Bjirmen vastgesteld. Die gebiedsontwikkeling was nodig omdat door de winning van zout in dit gebied de bodem wel > 30 cm daalde.. 

De waterhuishouding in ons gebied moest daardoor worden aangepast. Behalve dat is er ook ingezet om wegen te verbeteren, dorpskernen te vernieuwen en last but not least: het land te herverkavelen onder de boeren. De resultaten daarvan zijn al op veel plekken te zien. Recent is nog door onze raad besloten extra geld uit te trekken voor de al lang geleden geplande verbreding van de Ottemaleane en de Kapellewei. Een verbreding eveneens onderdeel van de gebiedsontwikkeling.

Intussen wordt er hard gewerkt aan het herverdelen van het land onder de boeren, het onderdeel ruilverkaveling.  Dat roept spanningen op. De een denkt er beter van te worden, de ander slechter. Er wordt al geroepen om de rechter.

De oproep die nu gedaan werd, was gericht aan de gemeenteraad van wijzig je bestemmingsplan (of je opvatting over het handhaven van het bestemmingsplan) en maak het mogelijk dat wij het land zo kunnen inrichten als wij het willen.

Er ligt op dit moment geen bestemmingsplan ter besluitvorming voor. Het geeft wel aan dat we dadelijk goed moeten opletten bij de vaststelling van de omgevingsvisie. We moeten soepel zijn waar het kan, maar anderzijds de cultuurhistorische waarden in het landschap beschermen.

We wachten al bijna een jaar op wethouder Dijkstra die een paraplubestemmingsplan om het coulissenlandschap nabij Beetgum te beschermen zou maken. Je kan iets maar een keer kapot maken.

Als SAM vinden wij dat respectvol met ons landschap moet worden omgegaan en we zullen de belangen van boeren, burgers en buitenlui goed tegen elkaar moeten afwegen als er een besluit genomen moet worden.

Ik besteed in dit verslag aandacht aan dit punt omdat hierover een belangengroepering insprak zonder dat er een concrete aanleiding was om hier op terug te kunnen komen bij een agendapunt. En zoals bekend, we mogen niet in discussie met insprekers, hoogstens verhelderende vragen stellen aan de inspreker.

Wat ons betreft: de inspreker was duidelijk. Geef ons meer ruimte en doe niet moeilijk. En om daar vast antwoord op te geven: SAM is niet moeilijk, maar wel kritisch. Wij vinden dat landbouw, recreatie en natuur en cultuur hand in hand moeten gaan. Dat is voor ons het beoordelingskader.

MFC Tzummarum – motie van alle raadsfracties.

De volgende inspreker is de heer Van der Werf. Een man met een droom van een levend MFC in het hart van het dorp. Hij hield een prachtig betoog en deed een oproep aan de raad om de motie van alle partijen te steunen waarin het college gevraagd wordt de Harnehal nog een jaar in stand te houden. Doel is meer tijd te hebben voor de ontwikkeling van het nieuwe MFC.

En omdat je niet moet scheiden wat samen hoort, hieronder meteen maar de behandeling in de raad.

Joke Osinga van de VVD las de motie voor. In de motie kwam aan de orde dat alle raadsleden vonden dat de hal open zou moeten blijven. De leefbaarheid speelde een rol, het sportbeleid, het onderwijs.

Als raad wilden wij dat er tijdens de ontwikkeling van het nieuwe plan – hopelijk volgend jaar klaar – de hal open zou kunnen blijven.

Wethouder Baukje Tol pakte dit onderwerp op namens het college als dorpenwethouder. Zij gaf aan dat zij aan de wieg heeft gestaan van de droom van de heer Van der Werf. Zij schilderde het proces als een spel.

Na de mooie woorden begon ze echter bezwaren te uiten. Dat was jammer. De raad – unaniem – wilde wat in de motie tot uitdrukking is gebracht: openhouden van de Harnehal voor tenminste een jaar.

Dat bezwaar maken wist ze lang vol te houden. Ik heb op enig moment haar onderbroken om mijn ergenis uit te spreken. Breed gedeelde ergenis. En dat was jammer, want de gemeente en de wethouder is op veel manieren goed bezig in Tzummarum. Zij stond er bij het begin van de droom. Dan vind ik het jammer van dit optreden.

Maar de motie bleef overeind. En het college moet – zo vinden wij – in de geest van de motie aan de slag. En we zullen dit raadsbreed kritisch volgen!

Inspreker horeca & behandeling harmonisatie drank en horecavergunning.

Vanuit de horeca werd ingesproken op het voorstel tot harmonisatie. De brancheorganisatie (Alie Meindertsma) wees erop dat sportkantines en MFC’s oneerlijke concurrentie bieden aan de reguliere horeca. Daarmee is het moeilijk concurreren. Voor de ondernemers is het moeilijk om daarover te spreken. Daarom biedt de wet bescherming en zou de gemeente moeten handhaven. Mevrouw zou willen dat dit echt gebeurt!

Behalve de branchevereniging sprak ook mevrouw Van der Laan namens de sport uit Ouwe Syl in, zij gaf aan dat het overleg niet met hen is gevoerd. Of was dat alleen met koninklijke horeca?

De raadsbehandeling:

Het voorstel tot harmonisatie is nodig omdat in de oude gemeenten verschillende regelingen golden. Het college had een voorstel gedaan dat door o.a. CDA, FNP en SAM als te beperkend is ervaren. De coalitiepartijen hielden een pleidooi voor iets meer vrijheid voor de verenigingen in de verordening.

Dat amendement is aangenomen. Sportclubs en MFC’s krijgen iets meer lucht. Maar we gaven als raad wel twee boodschappen mee:

1. handhaven. Regels zijn regels.

2. En misschien vooral – en dat was ook de bijdrage van Haye Stellingwerf – sluit een convenant tussen MFC/sportkantine en kom tot goede afspraken. Dan kan de ruimte veel groter worden en er wellicht een win – win situatie ontstaan. Haye verwees daarbij naar Minnertsga waar de horeca en het MFC samenwerken tot wederzijds voordeel.

Gebiedsteam weg uit Menaam

Geen agendapunt, maar wel een vraag van raadslid Sybe Knol (FNP). Het gebiedsteam verhuist uit Menaam naar Franeker. Daar wist niemand iets van. Ook voor de medewerkers is het een onverwacht besluit, betoogde Sybe.

Ik denk dat alle raadsleden geschrokken waren over de onverwachte sluiting van de locatie Menaam. Als SAM zouden wij daar niet mee instemmen. Het college gaat over de bedrijfsvoering, maar als het gaat om dienstverlening, dan vinden wij dat de raad de bepalende factor is.

Maar gelukkig begon wethouder De Pee met het benadrukken van het tijdelijke karakter van de verhuizing naar Franeker. Daardoor ging bij ons de druk eraf, want ook wij waren boos en geschrokken van het feit van de verhuizing. Iets dat wij de dag voor de raadsvergadering hoorden.

Het college weet van ons dat het moet zorgen voor een snelle oplossing voor de huisvesting in Menaam. Dat neemt niet weg dat we als raad klachten hebben over de informatievoorziening op dit punt naar de gemeenteraad toe, naar de medewerkers en vooral naar de inwoners. Een vestiging waar je zo binnen kan lopen met je zorgvraag. Daarom zit het gebiedsteam op drie locaties: Franeker, Sint Anna en Menaam. Dat kan en moet beter!

Overigens zijn we wel blij met de aanleiding van de verhuizing namelijk de verkoop van het kantoorpand. Mooi dat er een goede en blijvende nieuwe bestemming is gevonden die hopelijk bijdraagt aan verbetering van de leefbaarheid in Menaam.

Onderwijsachterstanden

Onderwijsachterstanden is een thema dat in onze gemeente een fors thema is en niet zonder reden. Dat blijkt ook wel uit de hoeveelheid geld die naar onze gemeente gaat. Geoormerkt geld. De gemeente is verplicht over de verdeling van dat geld afspraken te maken met het onderwijsveld en de aanbieders van peuterspelen en kinderopvang. Die afspraken zijn gemaakt.

Het geld wordt in onze gemeente ingezet voor de jongste kinderen. En dat is een goede zaak. Door vroeg, al bij de tweejarigen te beginnen valt er veel winst te behalen. Dat blijkt uit alle onderzoeken. En gelukkig zijn alle partijen het eens over deze keuze.

Namens SAM had ik nog de vraag of de wethouder niet meer zou kunnen sturen met dit geld richting IKC’s (integrale kindcentra). Wethouder Haarsma gaf aan dat daaraan gewerkt wordt door verschillende schoolbesturen en dat dit beslist terugkomt in de onderwijsvisie.

We zijn in positieve zin benieuwd. De geluiden vanuit het onderwijsveld over de kwaliteit van het overleg zijn positief. Zijn we blij mee.

Uit de veel te lange vergadering pak ik nog één punt, en dat is de harmonisatie subsidiering amateurkunst Waadhoeke.

Voor dit onderdeel was er ook een inspreker. De heer Osinga, die namens de muziekverenigingen (ruim 900 leden) betoogde dat het zo prettig overleggen was met de gemeente Waadhoeke. Hij gaf een dikke pluim aan wethouder Dijkstra en de organisatie.

Hij had nog een zorgpuntje bij de subsidieregeling. Sommige verenigingen gingen wel veel achteruit. Kon er nog iets bedacht worden?

Die vraag leidde tot een ingewikkelde discussie. Iedereen blij met de verordening, maar tegelijkertijd wilde de raad ook een zienswijze meegeven aan het college om soepel met de verordening om te gaan. Na enige discussie besloot men dat het college ruimte heeft bij onderuitputting van het subsidiebudget om daar waar nodig iets extra’s te doen. Het verlenen van de subsidies is ook een verantwoordelijkheid van het college.

Kadernota

Over twee weken, dan wordt het echt spannend: de kadernota. Wat gaan we doen in de komende jaren? En nog veel meer dan. We blijven jullie informeren over de ontwikkelingen in de raad.

Wim Hokken – Raadslid SAM Waadhoeke