(Update donderdag 8 juli – 22.50 uur) De motie over een extra impuls op de woningmarkt in Waadhoeke is unaniem gesteund tijdens het debat over de Kadernota! De motie over de woningmarkt is hier te lezen. De motie over het laten afhandelen van de toeslagenaffaire door de gemeente is helaas verworpen. 

SAM Waadhoeke brengt twee moties in bij de Kadernota. In de Kadernota wordt het financieel meerjarenperspectief geschetst. Deze Kadernota bevat de uitgangspunten voor de begroting 2022. Het meerjarenperspectief lijkt ongunstig. Voor 2022 is een taakstelling opgenomen om tot een sluitende begroting te komen en om ambities waar te kunnen maken. 

Ondanks dat SAM Waadhoeke zich kan vinden in het meerjarenperspectief zien we toch een aantal ontwikkelingen die extra aandacht nodig hebben. Wij willen een tweetal moties indienen te weten:

Motie extra impuls Woningmarkt

De  krapte op de woningmarkt heeft desastreuse gevolgen voor met namen jongeren. Koopwoningen zijn onbetaalbaar en huurwoningen zijn er niet vanwege lang wachttijden. De dorpen willen hun jongeren graag behouden om de ontgroening tegen te gaan en vergrijzing te bestrijden. Dorpsbelangen maken allerlei plannen voor woningbouw en ondanks dat de gemeente druk bezig is met de uitwerking van de woonvisie willen wij een versnelling realiseren. Omdat de gemeente onvoldoende mankracht heeft vinden wij dat er extra budget vrij gemaakt moet worden voor ontwikkeling van deze plannen in de begroting van 2022.

Lees hier de volledige motie.

Motie Toeslagenaffaire laten afhandelen door de gemeenten

De kinderopvangtoeslag van veel ouders is onterecht stopgezet. Bezwaarprocedures en (hoger)beroepsprocedures hadden zeer lange doorlooptijden. Het veel grotere vraagstuk is de werking van de wet, waardoor ouders in financiële moeilijkheden zijn gekomen.

Omdat de centrale overheid moeite heeft om deze ouders op korte termijn schadeloos te stellen en de gemeente meer kennis heeft van haar eigen inwoners stelt SAM Waadhoeke om deze schadeloosstelling uit te laten voeren door de gemeente en de kosten van uitvoering hiervan door de overheid te laten financieren.

Lees hier de volledige motie.