FRANEKER – De fractie van SAM vindt het een gemeentelijke taak om zwemvoorzieningen te bieden aan de inwoners van Waadhoeke. Dat hebben we aangegeven in het kernteam over dat onderwerp. Wij vinden dat het aanbieden van zwemwater goed aansluit bij het vastgestelde sportbeleid. Daarin staat onder andere dat sportvoorzieningen betaalbaar, toekomstbestendig en bereikbaar moeten zijn.

Ook moeten de gesubsidieerde zwembaden, als het aan de fractie van SAM ligt, de volgende activiteiten realiseren in Waadhoeke: leszwemmen, schoolzwemmen, zwemsport, banenzwemmen, doelgroepzwemmen, pretzwemmen en natte gymles.

Binnen acht kilometer van elke bewoner moet aanbod in zwemactiviteiten zijn. Dit hoeft voor ons niet per se binnen de gemeentegrenzen te liggen, maar dit willen we nog voorleggen in een enquête.

Duurzaamheid

Wij zien een duurzame zwemvoorziening als een voorbeeldproject voor de gemeente. We kunnen de inwoners laten zien hoe Waadhoeke in staat is energieneutraal én met duurzame bouwmaterialen te bouwen. Dit valt waarschijnlijk alleen te realiseren door meerdere voorzieningen en functies aan elkaar te koppelen. Bijvoorbeeld industrie, woningbouw, sportcentra of nieuwbouw van een grote school.

Toekomstscenario’s

Wij hebben ervoor gekozen om het scenario toekomstbestendige zwemvoorzieningen (30 jaar) te onderzoeken. De huidige twee zwembaden in St. Annaparochie (Bildtse Slag) en Franeker (Bloemketerp) blijven de komende vijf tot tien jaar behouden.

Zwembad De Bildtse Slag kan onder de huidige voorwaarden nog tien jaar blijven bestaan, onder blijvende subsidiëring conform huidig beleid. Zwembad Bloemketerp kan nog circa vijf jaar blijven bestaan met een jaarlijkse gemeentelijke subsidie van circa 45 duizend euro met (ingang van september 2021).

Wanneer we het hebben over nieuwbouw dan heeft Franeker onze voorkeur, waarbij we zeker de samenwerking met Harlingen willen gaan onderzoeken. In 2025 willen wij een onderzoek starten of de Bildtse Slag nog voldoende slagkracht heeft om de zwemvoorziening te renoveren of nieuwbouw te plegen zodat er ook in St. Annaparochie een duurzame multifunctionele accommodatie bestaan kan blijven.

Openluchtzwemmen

Dan nog even over de toekomstscenario’s openluchtzwemwater. Om de centrumfunctie van Franeker te versterken is de combinatie van een openluchtbad met een overdekte voorziening een scenario om te onderzoeken. Dit zal de haalbaarheid en dus de exploitatie alleen maar ten goede komen.

Het scenario om te onderzoeken of het openluchtzwembad in Menaldum (Waadhoeke Resort) open gehouden kan worden voor 10 jaar met een investering van 180.000 achten wij minder kansrijk. Aangezien dit zwembad in eigendom is van een private onderneming, zien we daar de nodige risico’s en verwachten we dat dit niet een duurzame oplossing biedt.

Daarentegen zien we voor het initiatief van zwemvijver ‘De Swanneblom’ wel kansen, mits dit blijft bij een beperkte subsidiëring en de kleinschaligheid behouden blijft. De stichting heeft hiervoor een verzoek ingediend bij de gemeente.

Route tot besluitvorming

  • December 2020 Raadsvoorstel te onderzoeken scenario’s
  • November 2020 – maart 2021 Uitwerken toekomstscenario’s, onderzoek beheersvormen.
  • Januari 2021- We vragen inwoners, door middel van een (online) enquête, naar de wensen en behoeften op het gebied van zwemwater. Naar verwachting is de deelname aan het onderzoek hoog, zodat de gemeenteraad bij de verdere besluitvorming inzicht heeft in het draagvlak voor bepaalde scenario’s.
  • Januari 2021- Raadstour naar zwembaden. De raadsleden bezoeken de overdekte zwembaden om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie.
  • Mei 2021 5. Raadsvoorstel toekomst zwemwater Waadhoeke. Het college legt de gemeenteraad een voorstel voor over de toekomst van zwemwater in de gemeente Waadhoeke. Dat voorstel wordt geënt op één of meerdere scenario’s waartoe de raad op basis van deze notitie besluit.