Onze standpunten

Mensen

SAM is een partij voor alle inwoners van Waadhoeke, maar wel een partij met een duidelijke kleur. Wij zijn lokaal, maar ook rood en groen.

Wij willen wat met Waadhoeke. Het moet een gemeente zijn waar het goed wonen is, met schone lucht en een prettige leefomgeving.

Goed wonen, schone lucht en een prettige leefomgeving zijn geen vanzelfsprekendheden. In de tijd zullen we andere eisen stellen aan onze woningen, moeten we zorgen dat in de afweging tussen groei van de bio-industrie en schone lucht de keuze de goede keuze wordt gemaakt. Voor wat betreft de prettige leefomgeving.

SAM staat voor voorzieningen die u nodig heeft: goede scholen, ontmoetingspunten, maar ook betaalbare en bereikbare sportvoorzieningen.

Waadhoeke - Vitale en veerkrachtige dorpen en wijken!

Waadhoeke is meer dan 40 dorpen en een stad. En gelukkig zit er op alle niveaus leven in.

Soms is hulp nodig om dorpen en wijken veerkrachtig te houden. Zo staan we nu voor een grote transformatie. We vergrijzen en ontgroenen. Dat is niet erg, maar we moeten wel vooruitdenken. Voorzieningen die vanzelfsprekend waren kunnen onder druk komen te staan. Dat hoort bij het leven. Alles verandert.
SAM wil niet vasthouden aan wat was, maar meegaan in de verandering. Maar daarbij moeten we waar nodig helpen.

Een mooi voorbeeld is het experiment in het sociaal domein waarin hulp verleend wordt zonder bureaucratie. Door anders te denken, kunnen we dingen oplossen. Een mooi praktijkvoorbeeld om de vitaliteit in de samenleving te ondersteunen van onze wethouder Boukje Tol.

Werk

Waadhoeke is in Fryslan een grote gemeente, ook op het gebied van werkgelegenheid. Wij willen dat Waadhoeke een ondernemende gemeente is die samenwerkt in Fryslan met de andere gemeenten.
Want al zijn we een forse gemeente, onze arbeidsmarkt is regionaal. En voor de werkgelegenheid in onze gemeente geldt dat we selectief moeten zijn. Wat hebben we nodig gelet op de behoefte van onze inwoners. Op dit moment worden veel van de banen vervuld door arbeidsmigranten. Moeten we doorgroeien in sectoren die zelf geen werknemers kunnen vinden in onze eigen bevolking? En tegelijkertijd zien we dat er groepen in onze bevolking zijn die moeizaam aan het werk komen.

SAM staat voor een inclusieve samenleving. Met werkgevers, maar ook met de sociale werkvoorziening, zullen we iedereen een aanbod moeten kunnen doen.

Waadhoeke - in positie en krachtig in de regio.

Waadhoeke heeft de potentie een sterke gemeente te zijn. Dat moeten we laten zien. SAM wil een ondernemend klimaat in het gemeentehuis. Burgers met ideeën moeten niet naar de kast en vandaar naar de muur worden gestuurd. Meedenken, vooruitdenken: u komt voor een kavel: dit zijn de mogelijkheden en dat is de prijs per m2. En dat direct!

En tegelijkertijd willen we dat de gemeente naar buiten kijkt. Naar burgers, ondernemers, andere overheden. Verbanden zoekt en daardoor kansen creëert.

Daar gaan we voor.

Omgeving

Waadhoeke is een dijk van een gemeente. Een dijk van een gemeente omdat wij behalve een fantastische stad ook tientallen dorpen tellen die het aankijken waard zijn.
Iedereen kent het planetarium in Franeker, maar het dorpsgezicht van Achlum is al minder bekend. Het interieur van de kerk in Sexbierum met het bijzondere houtsnijwerk. Het zijn parels.
En dan hebben we een dijk, kilometers dijk. Een dijk die veelal als een muur wordt ervaren. Daar moet meer mogelijk mee zijn, vindt SAM. Daar moeten we aan gaan werken, ideeen ophalen, kijken in Holwerd hoe daar de zee naar binnen wordt gehaald.

SAM wil Waadhoeke levend houden, en dan moet je durven dromen. Met een lange adem, dat weer wel.

Waadhoeke - Genieten tussen Wad en stad

Waadhoeke heeft het geluk dat de geschiedenis ons tal van monumenten heeft geschonken. De binnenstad van Franeker, het interieur van de Sixtuskerk in Sexbierum, het dorpsgezicht van Achlum.

Gelukkig vinden veel toeristen ons al. Maar er kan nog veel meer. SAM vindt dat we niet alleen aan de toeristen moeten denken. Ons landschap is door de schaalvergroting in de landbouw minder aantrekkelijk geworden.

SAM wil dat ons landschap weer wordt aangekleed. Er een stop komt op de bouw van al die enorme loodsen in ons landschap. Onze inwoners wonen 365 dagen in ons landschap. Wij gunnen ze een fraai en mooi landschap met wandel- en fietspaden door de oneindigheid van ons platteland.
En tegelijkertijd kijken wij jaloers naar Holwerd aan Zee. Er kan veel meer met de zee!

Waadhoeke - Duurzame oogst voor de toekomst

Waadhoeke is een gemeente met een sterke agrarische sector. Dat willen we zo houden. Maar we willen meer balans tussen leefbaarheid, duurzaamheid en agrarische activiteiten. Een balans waarbij we het landschap aantrekkelijker willen maken door de agrarische activiteiten beter in te passen in het landschap, waarin we de biodiversiteit willen terugbrengen, en de ondernemers stimuleren zich aan te passen aan de veranderingen ten gevolge van bijvoorbeeld de zoute kwel.

SAM vindt dat we moeten durven blijven vernieuwen.