Waddenherberg the Friezinn, “is ‘n plak om fan te houwen”, sait Douwe Gerlof Heeringa, die’t de inspirerende útbater is fan dut nije horekabedriif. ’t Lait an ‘t eand (of ‘t begin) fan de Westhoek en deun teugen ôns wereldouderserf de Waddensee an.

SAM Waadhoeke waar d’r in de persoanen  fan Laas Douma en Haije Stellingwerf op bezite en hoorden ‘n gedreven ondernimmer die’t och soa bewust is om ok ‘n boadskip út te dragen over gesonder en bewuster leven en ‘n horekabedriif útbouwen gaat wat kwa aard en skaal past op dut besondere plak. SAM Waadhoeke onderskriift deuze doelstellings fan harte.

Al ferskaidne keren haalde-y de pers met mezykavens en lekker eten. Maar ok waar-y in de korona-perioade een fan de inisjatyfnimmers fan de Bildtse smaakroete met fooral streekprodukten fan ‘t Bildtse lând.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

the friezinn sam

‘t Horekabedriif foert dan ok alleen streekprodukten en onderskaid him met wildgerechten. Maar hij wil fooral met mînsen in gesprek over ‘n bewustere menier fan leven werbij wij fooral produkten út aigen streek hale bij klaine ondernimmers of buurtmetten met lokale produkten. Beter ete fan de kouwe grônd as út ‘n wêrm lând is ‘t motto.

De pandemy waar foor horekabedriven ‘n  moeilike tiid werfoor de overhyd ‘n kompinsasy foor salarissen fan personeel regeld had. De wachttiid foor de werklike útkering waar te lang werdeur de meeste horeka-ondernimmers in de problemen kwammen. Wat-y as storend erfaren het binne de kontrôles op naleving in deuze perioade. Wat meer fertrouwen sou de onderlinge ferhoudings sterker make. The Friezinn het him met ‘n prot moeite deur deuze ferfelende perioade hine wusseld.

Gelukkig likent hier ‘n eand an te kommen en kin d’r weer met frisse ondernimmerssin leuke dingen ontwikkeld worre. En laat soks maar an Douwe Gerlof over. Wat ‘n kreätiviteit. Soa is hij op ’t stoit doende met ‘n klainskalige nachttún der’t klaine kamperaars overnachte kinne. Deuze nachttún wort ok ‘t  middelpunt fan ferhalefertellers bij ‘t kampfuur, nachtkoier en de anset tot mindfulness,  âns said: noflik leve.

Kritys is-y ok over ekonomise saken in Waddenhoek en wiist d’rop dat de andacht wel heel faak festigd wort op Franeker. Faaks ‘n tip foor wethouwer De Pee om wat faker de regio op te soeken?