SAM Waadhoeke
d66 transp
GL transp
PVDA transp
WB transp

Wat is SAM

De samenwerking tussen
PvdA, D66, Groen Links
en Werkgroep het Bildt.

Waadhoeke en biodiversiteit

Het college heeft de gemeenteraad een voorstel gedaan om de biodiversiteitsagenda vast te stellen. Het plan bestond uit twee onderdelen. Een onderdeel had betrekking op een aantal kleine zaken, belangrijk, maar het ging slechts om enkele duizenden euro’s. Het belangrijkste onderdeel betrof de “echte” aanpak. Een van plan aanpak gebaseerd op de bij burgers opgehaalde ideeën. Daarmee was ongeveer 700.000 euro gemoeid. Niet in één jaar, maar die kosten konden worden uitgesmeerd over enkele jaren. Om het bedrag te duiden: een enkel promille van de jaarbegroting. Het CDA had bedacht dat 700.000 euro in Corona-tijd niet kan. Vreemd overigens dat ze daarna wel voor een fietspad buitendijks stemden. Dat gaat namelijk nog veel meer niet geraamd geld kosten. Consequent? Wakker worden na een raadsvergadering waarin je genaaid bent. Dat is de beste omschrijving van onze toestand na de raad van 11 juni. Wethouder Dijkstra was met een plan gekomen om ...
Verder Lezen

Actueel

Vrijdagochtend werd ik wakker met een rot gevoel. Ik heb er maar een blog van gemaakt over het voorstel biodiversiteit. Dan ben je het maar kwijt. En toch, je wilt ook dat onze leden en andere belangstellenden een verslagje krijgen van wat er in onze raad speelt. U kunt overigens ook het beeldverslag van de vergadering bekijken. Gister was het misschien het aankijken waard. Dat moet u zelf maar weten. Misschien dat u op beeld iets van de spanning ziet die wij donderdagavond voelden bij de behandeling van het voorstel biodiversiteit. Het was onze eerste, fysieke raadsvergadering sinds de uitbraak van het coronavirus. De raadszaal was over de kop gegaan. Iedereen op afstand van elkaar, pijlen op de grond, toilet begeleiding als je moest. En toch blij dat we elkaar weer echt zagen. Het knalde meteen. Waadhoeke ontwaakt. Het werd tijd. De eerste twee jaar waren we bezig met harmoniseren, ...
Verder Lezen
/
Eindelijk. Het zou wel eens de laatste digitale raadsvergadering kunnen zijn. Daar zijn we blij om. Donderdag 28 mei vergaderden we nog een keer digitaal met behulp van zoom. Een niet onomstreden programma, maar bij ons werkte het fantastisch. Ondanks dat het goed werkte, was het geen pretje. Collega Bart van Wijk werd een keer de vergadering uitgegooid net als 2 collega’s van andere fracties en alle drie moesten zich weer moeizaam een plek op het vergaderscherm heroveren. Zo gaat dat in de digitale wereld. SAM was niet compleet. Collega Tjeerd Cuperus (SAM) moest helaas vanwege ziekte ontbreken. Verder ontbrak Hendrik Terpstra (VVD) vanwege een vreugdevolle gebeurtenis, want dat is de geboorte van een nieuwe wereldburger altijd. Van deze plek af: van harte. Maar toen de burgemeester vastgesteld had dat we behoudens de beide afgemelde collega’s echt aanwezig waren door iedereen luid en duidelijk present te laten zeggen, begon de ...
Verder Lezen
/
Korte impressie van de gemeenteraadsvergadering van 7 mei 2020 Opnieuw verzamelden zich de hoofden van de raadsleden van Waadhoeke zich op een scherm om besluiten te nemen. Het heeft iets surrealistisch. Vierkantjes die een vierkant vullen met in elk vak een opgesloten hoofd. Een raad die begon met het vaststellen van de agenda. Op de agenda stond het onderwerp Kleasterwei Tzummarum. Voor de mensen die dit niets zegt: er wordt al meer dan een decennium strijd geleverd tussen buren. De gemeente is daarin partij geworden door conflicten over het (handhaven van het ) bestemmingsplan en eigendom. Het college had ons gevraagd het onderwerp van de agenda te halen i.v.m. nieuwe ontwikkelingen. De nieuwe ontwikkeling betrof het feit dat er nader onderzoek wordt ingesteld door de provincie naar deze zaak. Heeft de gemeente wel terecht vergunningen afgegeven?, althans dat is een van de onderzoeksvragen. Met onafhankelijk onderzoek waren wij als SAM ...
Verder Lezen
/
Raad 16 april 2020 Op 16 april vergaderde de raad voor de eerste keer digitaal. Het was wennen. Niet altijd was bij iedereen de verbinding optimaal. En dat was jammer. En dat gold natuurlijk ook voor zo’n eerste keer vergaderen zonder echt zicht op elkaar. Je praat in de leegte tegen een scherm. Maar we hebben intussen geleerd. Volgende keer zal het beter gaan. Ik pak de belangrijkste punten uit de agenda: Het ambitiedocument Omgevingswet Door een raadswerkgroep is dit document opgesteld. In dit document hebben wij vastgelegd hoe we als raad tegen de omgevingswet aankijken. We willen dat de uitgangspunten van nabij besturen, de dienstverleningsvisie sturend zijn voor de insteek naar de wet toe. Behalve dat, we zijn van mening dat de gemeente toe moet kunnen groeien naar een nieuwe pro actieve rol waarin initiatieven vanuit de samenleving worden ondersteund. Dat vraagt zowel binnen de politieke als ambtelijke organisatie ...
Verder Lezen
/
Raadsvergadering 6 februari 2020 Een raadsvergadering met een korte agenda die afgesloten werd met de behandeling van een tweetal moties. Maar voor die moties moest er eerst nog een klap gegeven worden op een aantal vergaderstukken. Ik pak de belangrijkste punten er even uit. De veiligheidsregio Fryslân De veiligheidsregio heeft meer geld nodig. Geld voor de versterking van de organisatie die ten dele onderbezet is, en deels zich moet aanpassen aan vernieuwde wet- en regelgeving. De veiligheidsregio houdt zich bezig met onze veiligheid. Brandweer, maar ook bijvoorbeeld de GGD maken deel uit van deze organisatie. Uit onderzoek blijkt dat er meer geld nodig is voor de bedrijfsvoering. Er is sprake van onderbezetting en daardoor komen taken in het gedrang. Bij de stukken zaten stevige onderzoeken die de noodzaak bevestigden om in deze organisatie te investeren. Voor Waadhoeke betekent dit nogal wat. De bijdrage gaat stapsgewijs omhoog van € 4.3 miljoen ...
Verder Lezen
/

Recent

Raadslid Wim Hokken klom weer in de pen en brengt vanuit zijn ogen een impressie van de raadsvergadering van 27 juni.  Hieronder een impressie van een lange vergadering van de raad. Lang, veel te lang. Maar voor de lezers hier de krenten uit de pap. Inspreker LTO over gebiedsontwikkeling De vertegenwoordiger van LTO, de heer Sietsma, deed zijn beklag over de voortgang van de ruilverkaveling. Het gaat voort, maar niet naar tevredenheid. Boeren hebben, zo betoogde hij, veel land ingeleverd. Er ...
Verder Lezen
SAM-raadslid Wim Hokken klom weer in de pen om een impressie te geven over de raadsvergadering van donderdag 13 juni. Over onder andere de discussie over de plaatsnaamborden en woningbouw in Sexbierum en Winsum. Ik wil deze impressie beginnen met de discussie over de plaatsnamen. Moeten ze in het Fries, het Bildts of in het Nederlands? Het college had voorgesteld de plaatsnamen niet te harmoniseren. Dus we houden de situatie zoals die voor de herindeling was: Menameradiel en Littenseradiel met ...
Verder Lezen
De raad had een forse agenda op 23 mei. Niet alleen was de agenda enorm, maar er stonden ook speerpunten van SAM op: armoedebeleid en de participatiewet. Maar de vergadering begon luchtig met kaatsende raadsleden. Herre Hof, onze collega van Gemeentebelangen, overhandigde een beker aan burgemeester Marga Waanders. Wij hadden gewonnen als raadsleden van de Groninger studenten met kaatsen. De burgemeester beloofde een jaar op de beker te zullen passen en feliciteerde de kaatsende raadsleden. Maar daarna werd het serieus ...
Verder Lezen
Europarlementariër Agnes Jongerius (PvdA) bezocht maandag 13 mei de gemeente Waadhoeke. Het bezoek was georganiseerd door de lokale afdeling van de PvdA, in samenwerking met SAM Waadhoeke. Het doel van het bezoek was om in Waadhoeke informatie op te halen over de manier waarop Waadhoeke omgaat met het fenomeen arbeidsmigranten. SAM-raadsleden Hanna van der Werff en Wim Hokken bespraken met Jongerius de kwestie arbeidsmigratie.  Door Wim Hokken en Hanna van der Werff Agnes heeft al tal van bezoeken afgelegd in het ...
Verder Lezen
Impressie raadsvergadering van 25 april. Geschreven door Wim Hokken. Opnieuw klimt Wim Hokken in de pen en geeft een impressie van de raadsvergadering van 25 april. Met onder andere twee insprekers voor de vergadering, de startnotitie cultuur en biodiversiteit.  Klacht over sociale dienst De eerste inspreekster hield een verhaal dat ons als SAM-fractie pijn deed. Een mevrouw die zich inspande door een opleiding te volgen werd zonder goede reden gekort op haar uitkering. Tweehonderd euro. Dat valt mee, maar mevrouw ...
Verder Lezen
juni

juli 2020

augustus
MA
DI
WO
DO
VR
ZA
ZO
29
30
1
2

Raads Vergadering

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2