d66 transp
GL transp
PVDA transp
WB transp

Wat is SAM

De samenwerking tussen
PvdA, D66, Groen Links
en Werkgroep het Bildt.

Sam Waadhoeke

Laatste Nieuws

Breaking News

Rioolbelasting

In de raadsvergadering van 3 september 2020 stond het volgende agendapunt ter stemming Dekking vGRP en basisheffing In de kadernota is toegezegd dat voor begrotingsbehandeling een voorstel zal worden gedaan voor het invoeren van een basisheffing, waarmee tevens het buitengebied wordt betrokken bij de rioolheffing. Middels bijgaand advies wordt invulling gegeven aan deze toezeggingen. Tevens wordt een voorstel gedaan voor dekking van het vGRP Wim Hokken vertegenwoordigde namens SAM de fractie en kwam met het volgende betoog wat door een groot deel van de raad instemmend werd overgenomen. Ook wethouder de Pee heeft de motivatie van Wim Hokken van harte gesteund. Voorzitter. In deze raad is er de afspraak om als we een voorstel steunen hier niet het woord te voeren, De SAM fractie steunt het voorstel. Daarover geen onduidelijkheid. Maar wij willen hier wel uitleggen hoe wij tot dat besluit zijn gekomen. Dat doen we omdat wij merken dat ...
Verder Lezen

Sam Waadhoeke

Ander Nieuws

Actueel en recent

Actueel

Museum Martenain Franeker wil toegankelijker worden voor slechtzienden. Het plan voor de aaitoer is ingediend voor de Raak! stimuleringsprijs, voor musea die verbetering doorvoeren voor slechtzienden. SAM ondersteunt dit initiatief.  Museum Martena zit bij de laatste drie en kan de stimuleringsprijs winnen. Wie de meeste publieksstemmen krijgt wint. Stemmen kan nog tot 7 oktober. Stemmen kan via www.raakstimuleringsprijs.nl. Over de aaitoer De Aaitour is een rondgang op eigen gelegenheid, of met een persoonlijke gids, door het museum met een audiotour bij 30 objecten. In de audiotour worden beeldbeschrijvingen gecombineerd met achtergrondinformatie en anekdotes. De beeldbeschrijvingen zijn noodzakelijk voor blinden en slechtzienden, zodat ‘er meer gebeurt in je hoofd’. Maar met alleen beeldbeschrijvingen ben je er niet. De combinatie met leuke informatie maakt dit een uniek en nieuw concept. Daarnaast mag je bij alle 30 onderdelen een object voelen. Dit kan variëren van het volledige gereconstrueerde kostuum van Saepck van Vervou ...
Verder Lezen
/
De laatste raad voor het zomerreces. Nu de raad geweest is, weten we ook dat de raad van Waadhoeke nooit meer dezelfde zal zijn. Hendrik Terpstra (VVD) vertrekt naar Jorwert deelde hij na de raadsvergadering per mail aan ons mee en dan verhuis je formeel naar Leeuwarden en moet je de raad van Waadhoeke uit. Toen God Jorwert verliet, ontstond daar een gat in de gemeenschap. Wij wensen hem veel succes, en we hopen dat hij het gat dat daar met dat vertrek is ontstaan, zal kunnen vullen. Het zal hem vast niet lukken, maar wat is een leven zonder uitdaging. Maar voor Waadhoeke is het jammer dat ie gaat. Maar naar de vergadering nu: we begonnen met de benoeming van de kinderburgemeester. Onze burgemeester doet dat erg leuk. Ze zette het meisje dat de nieuwe kinderburgemeester wordt op een aardige manier in het zonnetje. De opvolgster wordt Britt Sytsma ...
Verder Lezen
/
Vrijdagochtend werd ik wakker met een rot gevoel. Ik heb er maar een blog van gemaakt over het voorstel biodiversiteit. Dan ben je het maar kwijt. En toch, je wilt ook dat onze leden en andere belangstellenden een verslagje krijgen van wat er in onze raad speelt. U kunt overigens ook het beeldverslag van de vergadering bekijken. Gister was het misschien het aankijken waard. Dat moet u zelf maar weten. Misschien dat u op beeld iets van de spanning ziet die wij donderdagavond voelden bij de behandeling van het voorstel biodiversiteit. Het was onze eerste, fysieke raadsvergadering sinds de uitbraak van het coronavirus. De raadszaal was over de kop gegaan. Iedereen op afstand van elkaar, pijlen op de grond, toilet begeleiding als je moest. En toch blij dat we elkaar weer echt zagen. Het knalde meteen. Waadhoeke ontwaakt. Het werd tijd. De eerste twee jaar waren we bezig met harmoniseren, ...
Verder Lezen
/
Eindelijk. Het zou wel eens de laatste digitale raadsvergadering kunnen zijn. Daar zijn we blij om. Donderdag 28 mei vergaderden we nog een keer digitaal met behulp van zoom. Een niet onomstreden programma, maar bij ons werkte het fantastisch. Ondanks dat het goed werkte, was het geen pretje. Collega Bart van Wijk werd een keer de vergadering uitgegooid net als 2 collega’s van andere fracties en alle drie moesten zich weer moeizaam een plek op het vergaderscherm heroveren. Zo gaat dat in de digitale wereld. SAM was niet compleet. Collega Tjeerd Cuperus (SAM) moest helaas vanwege ziekte ontbreken. Verder ontbrak Hendrik Terpstra (VVD) vanwege een vreugdevolle gebeurtenis, want dat is de geboorte van een nieuwe wereldburger altijd. Van deze plek af: van harte. Maar toen de burgemeester vastgesteld had dat we behoudens de beide afgemelde collega’s echt aanwezig waren door iedereen luid en duidelijk present te laten zeggen, begon de ...
Verder Lezen
/
Korte impressie van de gemeenteraadsvergadering van 7 mei 2020 Opnieuw verzamelden zich de hoofden van de raadsleden van Waadhoeke zich op een scherm om besluiten te nemen. Het heeft iets surrealistisch. Vierkantjes die een vierkant vullen met in elk vak een opgesloten hoofd. Een raad die begon met het vaststellen van de agenda. Op de agenda stond het onderwerp Kleasterwei Tzummarum. Voor de mensen die dit niets zegt: er wordt al meer dan een decennium strijd geleverd tussen buren. De gemeente is daarin partij geworden door conflicten over het (handhaven van het ) bestemmingsplan en eigendom. Het college had ons gevraagd het onderwerp van de agenda te halen i.v.m. nieuwe ontwikkelingen. De nieuwe ontwikkeling betrof het feit dat er nader onderzoek wordt ingesteld door de provincie naar deze zaak. Heeft de gemeente wel terecht vergunningen afgegeven?, althans dat is een van de onderzoeksvragen. Met onafhankelijk onderzoek waren wij als SAM ...
Verder Lezen
/
Raad 16 april 2020 Op 16 april vergaderde de raad voor de eerste keer digitaal. Het was wennen. Niet altijd was bij iedereen de verbinding optimaal. En dat was jammer. En dat gold natuurlijk ook voor zo’n eerste keer vergaderen zonder echt zicht op elkaar. Je praat in de leegte tegen een scherm. Maar we hebben intussen geleerd. Volgende keer zal het beter gaan. Ik pak de belangrijkste punten uit de agenda: Het ambitiedocument Omgevingswet Door een raadswerkgroep is dit document opgesteld. In dit document hebben wij vastgelegd hoe we als raad tegen de omgevingswet aankijken. We willen dat de uitgangspunten van nabij besturen, de dienstverleningsvisie sturend zijn voor de insteek naar de wet toe. Behalve dat, we zijn van mening dat de gemeente toe moet kunnen groeien naar een nieuwe pro actieve rol waarin initiatieven vanuit de samenleving worden ondersteund. Dat vraagt zowel binnen de politieke als ambtelijke organisatie ...
Verder Lezen
/
Raadsvergadering 6 februari 2020 Een raadsvergadering met een korte agenda die afgesloten werd met de behandeling van een tweetal moties. Maar voor die moties moest er eerst nog een klap gegeven worden op een aantal vergaderstukken. Ik pak de belangrijkste punten er even uit. De veiligheidsregio Fryslân De veiligheidsregio heeft meer geld nodig. Geld voor de versterking van de organisatie die ten dele onderbezet is, en deels zich moet aanpassen aan vernieuwde wet- en regelgeving. De veiligheidsregio houdt zich bezig met onze veiligheid. Brandweer, maar ook bijvoorbeeld de GGD maken deel uit van deze organisatie. Uit onderzoek blijkt dat er meer geld nodig is voor de bedrijfsvoering. Er is sprake van onderbezetting en daardoor komen taken in het gedrang. Bij de stukken zaten stevige onderzoeken die de noodzaak bevestigden om in deze organisatie te investeren. Voor Waadhoeke betekent dit nogal wat. De bijdrage gaat stapsgewijs omhoog van € 4.3 miljoen ...
Verder Lezen
/

Recent

De vakantie zit erop, de eerste gemeenteraadsvergadering sinds de zomerstop is achter de rug. Wim Hokken klom weer in de pen om de vergadering samen te vatten. Een vergadering over onder andere duurzaamheid, herstel kademuren van Het Vliet in Franeker en subsidiedorpshuizen. Vragen, ingekomen stukken en de toezeggingen. De FNP wil OV-fietsen bij het station en wil graag actie om dit te realiseren, was er klein leed van een verkeerssituatie (Adrie Weiland, gemeentebelang) in Wier. Door haar vragen kwam het ...
Verder Lezen
Het was donderdag 11 juli een lange vergadering. Heel lang. De vergadering begon al om 16.00 uur (waar 19.30 uur gebruikelijk is). De vergadering sloot om 22.30 uur. SAM-raadslid Wim Hokken heeft een verslag geschreven over deze vergadering en beperkt zich tot de belangrijkste punten van de vergadering. Over onder andere de tiny houses in Berltsum, harmonisatie subsidies binnen- en buitensport, sociale dienst Noordwest Fryslan, de Kadernota en een terugblik op anderhalf jaar Waadhoeke.  LEES OOK: Vergroting van kwaliteit van leven ...
Verder Lezen
Raadslid Wim Hokken klom weer in de pen en brengt vanuit zijn ogen een impressie van de raadsvergadering van 27 juni.  Hieronder een impressie van een lange vergadering van de raad. Lang, veel te lang. Maar voor de lezers hier de krenten uit de pap. Inspreker LTO over gebiedsontwikkeling De vertegenwoordiger van LTO, de heer Sietsma, deed zijn beklag over de voortgang van de ruilverkaveling. Het gaat voort, maar niet naar tevredenheid. Boeren hebben, zo betoogde hij, veel land ingeleverd. Er ...
Verder Lezen
SAM-raadslid Wim Hokken klom weer in de pen om een impressie te geven over de raadsvergadering van donderdag 13 juni. Over onder andere de discussie over de plaatsnaamborden en woningbouw in Sexbierum en Winsum. Ik wil deze impressie beginnen met de discussie over de plaatsnamen. Moeten ze in het Fries, het Bildts of in het Nederlands? Het college had voorgesteld de plaatsnamen niet te harmoniseren. Dus we houden de situatie zoals die voor de herindeling was: Menameradiel en Littenseradiel met ...
Verder Lezen
De raad had een forse agenda op 23 mei. Niet alleen was de agenda enorm, maar er stonden ook speerpunten van SAM op: armoedebeleid en de participatiewet. Maar de vergadering begon luchtig met kaatsende raadsleden. Herre Hof, onze collega van Gemeentebelangen, overhandigde een beker aan burgemeester Marga Waanders. Wij hadden gewonnen als raadsleden van de Groninger studenten met kaatsen. De burgemeester beloofde een jaar op de beker te zullen passen en feliciteerde de kaatsende raadsleden. Maar daarna werd het serieus ...
Verder Lezen

Sam Waadhoeke

Agenda

Vergaderingen, Fractie, Raad, Acties

augustus

september 2020

oktober
MA
DI
WO
DO
VR
ZA
ZO
31
1
2
3

Raadsvergadering

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Raadsvergadering

25
26
27
28
29
30
1
2
3
4